Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2018
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046185
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:146471 €
Sumár projektu:Cieľom projektu Konzorcium obchodných škôl - spoločne do Európy 2018 je zvýšenie odborných vedomostí, zručností a kompetencií účastníkov mobilít prostredníctvom realizácie odborných stáží ako vo firmách tak aj v inštitúciách, tak aby boli nadobudnuté vzdelávacie výstupy, ktoré nie je možné získať v domácom prostredí z rôznych dôvodov. Konzorcium tvoria stredné odborné školy ekonomického a business zamerania: Obchodná akadémia Trebišov, Obchodná akadémia Stará Ľubovňa a Stredná odborná škola ekonomická Spišská Nová Ves a občianske združenie Reštart, ktoré je koordinátorom vzniknutého konzorcia. Projektu sa zúčastní 60 žiakov ekonomických odborov a 7 sprevádzajúcich osôb, pričom 42 žiakov absolvuje krátkodobé mobility v škole/tréningových centrách a 18 žiakov absolvuje krátkodobú mobilitu vo firmách. 11 zamestnancov z oblasti manažmentu vzdelávania a pedagógov OVP sa zúčastní pozorovaní a job shadowingu. Získavanie odborných vedomostí a kompetencií prebehne v partnerskej škole vo Veľkej Británii Dudley College a ako aj vo firmách v Poľsku a Španielsku. Aktivity napĺňajú ciele Európskych plánov rozvoja zapojených škôl ako aj európskych priorít v národnom kontexte Erasmus+, konkrétne podpora vzdelávania prácou (plánované stáže žiakov vo firmách) a zvyšovanie kvality poskytovania OVP (plánované odborné vzdelávanie pedagógov v zahraničí). V rámci projektu budú využívané prvky ECVET a to prostredníctvom zadefinovania vzdelávacích výstupov a systému ich hodnotenia a uznávania. Snahou projektu je aj integrácia žiakov so zdravotným, sociálnym alebo iným znevýhodnením (za cieľ si kladieme učasť aspoň 10% znevýhodnených). Projekt okrem nadobudnutia a rozvoja odborných vedomostí, zručností a pracovných návykov prispieva aj k rozvoju osobnostných a sociálnych kompetencií a napĺňa myšlienku internacionalizácii zapojených organizácií. Projekt má priamy dopad nie len na zapojených účastníkov a vysielajúce organizácie ale zároveň pomáha prenosu príkladov dobrej praxe zo zahraničia do regiónu, podnecuje dlhodobú spoluprácu na lokálnej, regionálnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Veríme, že tento projekt nám pomôže naštartovať aktívnu spoluprácu v rámci konzorcia aj s európskymi partnermi.
Koordinátor:RESTART
Martin