Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podnikáme za hranicami
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046196
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16884 €
Sumár projektu:Účelom tohto projektu je možnosť poskytnúť žiakom neformálne a praktické nadobúdanie vedomostí a zručností. Podobná skúsenosť prinesie účastníkom väčšiu šancu na uplatnenie na trhu práce, a to nielen na miestnom, ale aj na európskom. Svoj prínos nesú tiež vzdelávacie výstupy ECVET a certifikát Europass – Mobilita , ktoré zvyšujú transparentnosť a kvalitu odborného vzdelávania. Projektu sa zúčastní 6 žiakov 2. ročníka odboru obchodný pracovník, ktorí sa po dobu 3 týždňov zapoja do chodu vybraných podnikov v portugalskom meste Braga. Žiaci uplatnia svoje odborné znalosti v autentickom prostredí, zoznámia sa s kultúrnymi aspektmi krajiny a zdokonalia svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. Hlavnými cieľmi sú zdokonalenie obchodných znalostí, aplikácia teoretických poznatkov do praxe, zoznámenie sa s chodom podniku a jeho sektormi, s rokovaním s klientmi, s využívanými formami marketingu a s organizáciou propagačných akcií. Partnerom projektu je vzdelávacie a tréningové stredisko, ktoré pre žiakov zaistí kvalitné praxe vo firmách a sprostredkuje im bohatý kultúrny program. Žiaci vo voľnom čase spoznajú históriu, kultúrne a prírodné pamiatky regiónu Braga a podniknú tiež niekoľko vzdialenejších výletov do významných portugalských aj španielskych destinácií. Projekt pomôže zvýšiť kvalifikáciu absolventov, zvýši ich sebavedomie, prehľad o pracovných podmienkach v zahraničných firmách, zlepší ich komunikačné zručnosti, namotivuje žiakov k ďalšiemu štúdiu a k ďalším zahraničným mobilitám, čím posilní ich pozíciu na pracovnom trhu. Účastníci budú vedení k aktívnemu prístupu, flexibilite, samostatnosti a tímovej spolupráci. Prehĺbia svoje doterajšie teoretické znalosti a zoznámia sa s inovatívnymi postupmi. Predkladaný projekt podporí zvyšovanie kvality počiatočného OVP a zlepší pohľad zamestnávateľov a personalistov na čerstvých absolventov. Vysielajúca organizácia si zlepší svoje postavenie v konkurencii ostatných škôl a získa cenné skúsenosti pre organizovanie ďalších mobilít. V rámci projektu škola získa kontakty na ďalšie inštitúcie a prehĺbi svoju doterajšiu spoluprácu s partnermi. Získané poznatky a skúsenosti využije pri organizovaní nových projektov a začlení ich do výučby. Výsledné prínosy budú šírené ako medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi, tak aj medzi zástupcami firiem zo Žilinského kraja, partnermi školy a širokou verejnosťou.
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania
Žilina