Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046203
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36990 €
Sumár projektu:Projekt Rozvoj remeselných zručností a umeleckej invencie v modernom výtvarnom ponímaní je koncipovaný pre aktuálne potreby školy -SPŠ vo Svidníku a jeho cieľom je zatraktívniť, modernizovať výchovno-vzdelávací proces v odboroch odevný dizajn, propagačná grafika a reklamná tvorba a tým tým v dlhodobom časovom horizonte zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu. Zameranie projektu smerom k tradičným remeselným technikám a zároveň k podpore nových technológií má ambíciu zamedziť stagnovaniu umeleckých odborov a predovšetkým inovovať a rozšíriť obsahový zámer jednotlivých odborov. Výber obsahovej náplne vychádzal z potrieb školy a z analýzy doterajších obsahov. Aktivity, na ktoré je zameraný , v súčasných podmienkach školy nerealizujeme s ohľadom na absenciu technických a materiálových podmienok, prípadne odborné vedenie v prípade textilných remeselných techník. Preto po dohode s partnerskými školami sme analyzovali potreby našej školy a partnerské školy deklarovali možnosti a spôsoby naplnenia našich vízií . Všetky strany sa súčasne dohodli aj na spôsobe hodnotenia a uznávania výsledkov, na základe definovaných výstupov. Projekt plánuje s uskutočnením dvoch turnusov, jeden turnus určený pre žiakov študijného odboru odevný dizajn a druhý turnus pre odbory propagačná grafika, prípadne reklamná tvorba. Obidva turnusy počítajú so skupinou desiatich účastníkov a jednej sprevádzajúcej osoby, v celkovom počte 20 žiakov a dve sprevádzajúce osoby. V rámci prvého turnusu, ktorý bude realizovaný so Strednou umeleckou školou textilných remesiel v Prahe, sa do projektových aktivít zapoja žiaci z odboru odevný dizajn. Aktivity, ktoré budú realizovať sú zamerané na umelecké zručnosti, ktoré využijú pri realizácií šperkov, doplnkov alebo čiastočných artefaktov určených pre odev a to technikou paličkovanej, prípadne šitej čipky. Ich cieľom je zvládnuť textilnú remeselnú techniku tak, aby boli schopní zručnosti získané v projekte aplikovať pri tvorbe odevu a odevných artefaktov. Každý žiak zhotoví minimálne jeden, prípadne viac výrobkov alebo kolekciu výrobkov, v závislosti od náročnosti zhotovovaných vecí. Všetky výstupy budú následne zdokumentované formou fotografií, aby mohli byť odprezentované nielen na prehliadkach, ale aj vo výstavných priestoroch školy. Náplň projektu tak zvýši nielen zručnosti účastníkov, ale aj ich kompetencie v rozvíjaní kreativity pri aplikácií tradičného ľudového dedičstva v podobe čipky do súčasného odevu. Okrem toho plánujeme získané zručnosti zapracovať do učebných osnov odborných praktických predmetov a záujmových krúžkov po prerokovaní v predmetových komisiách a zároveň perspektívne počítame aj so zabezpečením výuky po stránke odbornej i materiálovo-technickej. Druhý turnus bude prebiehať v spolupráci s partnerskou Strednou umelecko-priemyselnou školou v Českom Krumlove a projekt bude primárne určený žiakom odboru propagačná grafika, resp. reklamná tvorba. V projektových aktivitách pôjde prioritne o podporu inovácií vyučovania grafického dizajnu, a jeho presah do trojrozmerného vnímania a myslenia, nakoľko žiaci budú mať možnosť realizovať svoje tvorivé koncepty klasickou metódou modelovania s hlinou a následne aj pomocou 3D tlačiarne PRUSA i3 MK2 . Ako námet pre tvorbu plastických objektov sme zvolili pamätihodnosti a zaujímavosti nášho regiónu/mesta v snahe podporiť a prezentovať náš región aj v zahraničí. Očakávaným výstupom budú trojrozmerné objekty realizované tradičnou technikou modelovania v hline, ako aj objekty zhotovené za pomoci softvéru CINEMA 4D R19 a následne vytlačené na 3D tlačiarni. Všetky informácie budú postupne zverejnené v tlačových a audiovizuálnych médiách, na sociálnej sieti i na webovej stránke školy. Súčasťou ich následnej prezentácie budú aj módne prehliadky , súťažné prehliadky v odevnom dizajne i v grafike a priestorovej tvorbe, prezentačné výstavy a predajné akcie v priestoroch školy alebo v meste. Za dlhodobý prínos možno považovať získané skúsenosti a kompetencie, ktoré budú žiaci uplatňovať pri svojom ďalšom odbornom raste a predpokladáme, že aj po skončení štúdia na našej škole, budú mať študenti oveľa väčšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce práve v umeleckých agentúrach, odevných firmách, ale aj pri pokračovaní v štúdiu na vysokých školách umeleckého zamerania. V neposlednom rade je projekt prínosom aj v rámci interkulturálnych a jazykových vzťahov. Mladí ľudia majú možnosť spoznávať inú kultúru, národ, jeho tradície, históriu, spoznávať kultúrne a historické pamiatky a zažívať autentickú atmosféru veľkomesta. Je to možnosť nadviazať nové kontakty, priateľstvá s českými študentmi a tak získať jazykové schopnosti a zručnosti a overiť si ich v priamej komunikácii.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Svidník
Svidník