Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedomosti pre život
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046233
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:82376 €
Sumár projektu:Od realizovania projektu očakávame zlepšenie viacerých funkcií školy na viacerých úrovniach. Na osobnej úrovni, na úrovni jednotlivcov: krátkodobé zlepšenia: - vyššia aktivita a výkon vo vyučovacom procese - zlepšenie jazykových schopností - zlepšenie kompetenčných znalosti - silnejšia motivácia žiakov pracovať na svojom rozvoji - pochopenie, ako jednotlivé vizuálne prvky ovplyvňujú celkové pôsobenie na konzumenta a diváka - schopnosť pracovať v nezvyčajnom (nie školskom) prostredí - prehĺbenie odborných znalostí v reklamnej tvorbe - pochopenie a realizácia finančného riadenie príjmov a výdavkov v rámci kampane a tvorby scénografického riešenia strednodobé zlepšenia: - aktívnejší prístup k samovzdelávaniu a získavaniu odborných znalostí formálnym alebo neformálnym spôsobom - zvýšenie hodnoty na trhu práce a následne ľahšia uplatniteľnosť na trhu práce - zvýšenie iniciatívy pri hľadaní si miesta na trhu práce aj formou samozamestnania – lepšie kompetencie pri samozamestnaní sa - lepšia informovanosť o európskom projekte a hodnotách EÚ dlhodobé: - kvalitnejší pracovný život a schopnosť podeliť sa o svoje schopnosti s ďalšími osobami či už formálnou alebo neformálnou cestou - lepšia informovanosť o európskom projekte a hodnotách EÚ - vytvorenie aktívneho občana, schopného postaviť sa za svoje ideály a podporovať budovanie demokratickej spoločnosť zlepšenia na úrovni školy: krátkodobé ciele: - lepší výkon a disciplína študentov pri plnení školských povinností - zvýšenie mena školy v regióne, zlepšenie obrazu školy v rámci mesta, regiónu a štátu strednodobé ciele: - zlepšenie celkového výkonu školy, pretože budovaním strategických partnerstiev s firmami, dielňami a inštitúciami chceme zabezpečiť zaujímavú odbornú prax pre všetkých študentov školy čo bude viesť k zlepšeniu postavenia a výkonu školy v regióne - spoluprácou s profesionálnymi združeniami chceme dosiahnuť prípravu reagujúcu na aktuálne potreby na trhu práce – prostredníctvom budovania strategických partnerstiev vytvárať tematické plány prispôsobované potrebám na trhu práce - podporovaním rozvoja kompetenčných schopností uľahčovať zamestnateľnosť našich študentov aj po ukončení ďalšieho vzdelávania dlhodobé ciele: - vytvorenie školy, ktorá je schopná zabezpečiť pre svojich študentov rozvoj odborných, osobných aj občianskych schopností pre aktívny prístup k životu a občianskemu životu - budovať a posilňovať kultúrne a duchovné dedičstvo Európskeho spoločenstva a Európskej Únie - vytvárať formálne aj neformálne programy odborného vzdelávania sa vo výtvarných odboroch - vytvorenie strategických partnerstiev škôl a organizácií s praxe, ktoré budú synergicky pracovať na zlepšení vzdelávacieho procesu pri odbornom, jazykovom, kompetenčnom a občianskom vzdelávaní jednotlivcov a následne aj spoločností Stáž v trvaní 3 týždňov plánujeme na začiatok školského roka 2017/2018.
Koordinátor:Škola úžitkového výtvarníctva
Košice