Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lepšie vzdelanie, lepšia budúcnosť. Získanie profesijných kompetencií žiakov a učiteľov strednej odbornej školy strojníckej praxou v zahraničí.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046256
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36500 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici hľadá cestu vytvorenia takého systému odborného vzdelávania, ktoré je moderné a atraktívne ako pre žiakov tak aj pre ich rodičov. Každý z nich si má byť sebaistý kvalitou odborného vzdelávania, ponúkaného našou odbornou školou, ktoré zabezpečí vedomosti a zručnosti okamžite použiteľné v zamestnaní. To je hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli zapojiť do projektu „Lepšie vzdelanie, lepšia budúcnosť. Získanie profesijných kompetencií žiakov a učiteľov strednej odbornej školy praxou v zahraničí“. Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici sa v budúcnosti zameriava na transformáciu systému odborného vzdelávania inováciou foriem a metód výučby, do ktorej spadá aj absolvovanie praxe žiakov vo firmách v Českej republike a odbornej stáže učiteľov na strednej odbornej škole v Španielsku. Žiakom školy chýbajú odborné a komunikačné zručnosti získané odbornou praxou vo firme v zahraničí, ktoré nie je možné nadobudnúť odbornou praxou na Slovensku. Absolvovaním odbornej praxe v zahraničí dostanú žiaci možnosť eliminovať tento deficit a lepšie prepojiť odborné teoretické znalosti s praktickými. Projekt umožní žiakom rozvíjanie nemenej dôležitých sociálnych kompetencií (takzvaných „soft skills“), ktoré sú predpokladom pre úspešné zvládnutie úloh, vyplývajúcich z odbornej praxe v cudzom prostredí a v jazyku príbuznom slovenskému jazyku. Učitelia strednej odbornej školy nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti, ktoré by mohli získať odbornou stážou vo firme alebo v odbornej škole v zahraničí. Absolvovaním odbornej stáže v Španielsku učitelia získajú základné informácie o miestnom systéme odborného vzdelávania na odborných školách, ktoré môžu uplatniť vo výchovnovzdelávacom procese ako aj v príprave pre nové projektové medzinárodné mobility v rámci programu Erasmus+. Okrem toho získajú možnosť rozvoja osobnostných a komunikačných zručností vo vzťahu k zamestnancom hostiteľskej organizácie počas plnenia úloh odbornej stáže. Hlavnej časti projektu, zameranej na odbornú prax v českých firmách TATRA TRUCKS a.s. a TAWESCO s.r.o. sa zúčastní 10 žiakov učebného odboru obrábač kovov a 10 žiakov študijného odboru mechanik nastavovač – programátor CNC strojov spolu s 2 učiteľmi odborných strojárskych predmetov. Účastníci projektu – žiaci boli vybraní na základe ich kvalifikačných predpokladov - vhodného učebného a študijného odboru, vyplývajúcich z požiadaviek hostiteľských organizácií TATRA TRUCKS a.s. a TAWESCO s.r.o., ďalej prospechu z odborných predmetov a odborného výcviku ako aj celkového dosiahnutého prospechu v škole. Menšej časti projektu, zameranej na odbornú stáž (takzvaný job shadowing) sa zúčastnia 2 učitelia. Účastníci projektu – 1 učiteľ anglického jazyka a odborných predmetov a 1 učiteľ odborných predmetov boli vybraní na základe ich kvalifikačných predpokladov (aprobácia anglický jazyk a odborné predmety), predchádzajúcich skúseností práce na projektoch európskeho významu, ako aj ich schopností využiť ich vedomosti v prospech našej odbornej školy. Ako stredná odborná škola chceme aktívnou účasťou na tomto projekte prispieť k zlepšeniu celkovej úrovne odborného vzdelávania v okrese, kraji, Slovensku, ako aj členských štátov Európskej únie. Chceme sa zaradiť medzi moderné európske vzdelávacie inštitúcie, vyhľadávané žiakmi pre ich inovatívne a kvalitné vzdelávanie podporené pravidelným praxovaním žiakov učebných a študijných odborov nielen strojárskeho zamerania v zahraničných odborných školách a firmách. Radi by sme poskytli pomoc a cenné informácie pre ostatné školy a ich učiteľov, ktorí majú záujem o realizáciu projektu odbornej praxe a stáže vo firme alebo na odbornej škole v zahraničí. Samozrejme by sme radi budovali strategické partnerstvá s organizáciami v zahraničí na európskej úrovni, a tým vytvorili úzke väzby medzi teoretickým a praktickými odborným vzdelávaním, ktoré by malo za následok lepšie uplatnenie absolventov školy na národnom ako aj medzinárodnom trhu práce. Z pohľadu učiteľov - účastníkov odborných stáží - chceme projekt priebežne vyhodnocovať implementáciou nových postupov a metodík do učebných osnov odborných predmetov CNC programovanie, technické kreslenie, strojárska technológia ako aj do osnov odborného výcviku Školského vzdelávacieho programu pre učebné a študijné odbory strojárskeho zamerania. Veríme, že implementácia nových metodík a postupov sa odrazí na zvýšení úrovne odborného a jazykového vzdelávania na našej škole. Z pohľadu žiakov - účastníkov odbornej praxe - chceme projekt vyhodnotiť zistením informácií o ich uplatnení ako učňov vo firmách. Zrealizujeme zisťovanie spätnej väzby od zamestnávateľov, do akej miery sú spokojní s prácou žiakov školy, ktorí sa zúčastnili projektu oproti tým žiakom školy, ktorí sa projektu nezúčastnili. Dúfame, že štatistický výsledok spätnej väzby potvrdí, že zamestnávatelia v duálnom vzdelávaní sú viacej spokojní so žiakmi, ktorí sa zúčastnili projektu medzinárodných mobilít.
Koordinátor:Stredná odborná škola strojnícka Športovcov 341/2 Povazska Bystrica
Považská Bystrica