Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAPPY SCHOOL 2020
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046112
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:57840 €
Sumár projektu:Toto konzorcium vzniklo za účelom posilnenia úspešného zavádzania funkčného modelu Learn&Lead do prevádzky jazykových škôl v Európe. Všetkých troch partnerov spája rovnaký cieľ a to je orientácia na dospelého učiaceho sa, ktorý potrebuje flexibilného, kvalitného, profesionálneho dodávateľa služieb v oblasti vzdelávania dospelých. Je zároveň dôležité zohľadňovať potreby samotných lektorov, manažérov ako aj majiteľov organizácií poskytujúcich samotné vzdelávanie. Spoločným cieľom konzorcia je vytvorenie prostredia pre život školy (HAPPY SCHOOL), ktorá je definovaná ako škola s medzinárodným rozmerom, vysokou kvalitou a dostupnosťou služieb a systémom celoživotného vzdelávania celej organizácie. Harmony Academy ako koordinátor a nositeľ myšlienky Learn&Lead zavádza funkčný model riadenia postupne za cesty a partneri v konzorciu zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní ľudského kapitálu, odborných kompetencií a sieťovaní pre potreby úspešnej implementácie myšlienok obsiahnutých vo funkčnom modeli riadenia prevádzky učiacej sa školy Learn&Lead. Ciele projektu Happy School 2020 sú definované nasledovne: - posilniť pozíciu lektorov-špecialistov v oblasti vzdelávania dospelých najmä v metodike CLIL a riadení kvality, - posilniť organizačné riadenie jazykovej školy za pomoci posilnenia pozícií lektorov-lídrov v rámci kariérnej cesty lektora cudzích jazykov (CJ) Learn & Lead v oblasti mentoringu, koučingu a leadershipu, - prepojiť kariérnu cestu rozvoja lektora CJ Learn & Lead s profesionálnou kompetenčným rámcom lektora CJ Prolant Cap, - vytvoriť prepojenie medzi existujúcimi partnermi konzorcia: Harmony - IPA - PLUS ACADEMIA v oblasti odbornej prípravy lektorov CJ a priamej komunikácie s koncovými zákazníkmi - dospelými učiacimi sa, - zatraktívniť pozíciu lektora vo vzdelávaní dospelých cez úspešnú implementáciu kariérnej cesty rozvoja lektora Learn&Lead, - prehĺbiť partnerstvá s doterajšími odbornými partnermi v rámci EÚ za účelom rozvoja spolupráce v systéme Learn&Lead, - vytvoriť nové programy (min 2 ) v rámci vzdelávania dospelých v systéme Learn&Lead. Hlavné tému projektu sú - nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy/tvorba vzdelávacích programov, - zabezpečenie kvality, - výučba a učenie sa cudzích jazykov. Očakávaný dopad úspešnosti projektu bude premietnutý do nasledovných ukazovateľov: Vyškolení lektori v modeli Learn&Lead pracovná pozícia počet vyškolených v roku 2020 počet vyškolených v roku 2025 Úroveň 2 14 250 Úroveň 3 4 52 lektori - lídri/ manažéri kvality 4 60 lektori - developéri/ kreatívni manažéri 2 25 Účastníci Learn&Lead programov 1500 5000 Očakávané prepuknutiu záujmu o vzdelávacie programy Learn&Lead a ProlantCap:: ProlantCap kurzy: 2018 - 14 kurzov (20 hodinových na Slovensku), 5 kurzov ( 20 hodinových v EU), 2019 - 42 kurzov (20 hodinových na Slovensku), 10 ( 20 hodinových v EU), 2020 - 56 kurzov (20 hodinových na Slovensku), 20 ( 20 hodinových v EU). Learn&Lead kurzy: 2018 - 26 kurzov (20 hodinových na Slovensku), 2019 - 90 kurzov (20 hodinových na Slovensku), 10 ( 20 hodinových v EU), 2020 - 180 kurzov (20 hodinových na Slovensku), 20 ( 20 hodinových v EU).
Koordinátor:HARMONY ACADEMY s.r.o.
Trnava