Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046174
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7600 €
Sumár projektu:Prioritným cieľom mobilít v projekte Teória verzus prax v jazykovej a odbornej príprave krajanov je podpora zvýšenia kvality školstva na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským v oblastiach so slovenskou menšinou v zahraničí prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Nadväzujeme na dlhodobú tradíciu udržiavania kontaktov s krajanskými spolkami Slovákov, ktoré podporujú rozvoj kultúry a vzdelanosti krajanov zachovávaním rodného slovenského jazyka ako jedného z etnoidentikačných znakov príslušnosti k Slovensku. Cieľom projektu je prezentácia našich teoretických a praktických skúseností jazykovej a odbornej prípravy medzi pedagógmi pôsobiacimi v menšinovom školstve v zahraničí a rozvinutie efektívnej medzinárodnej spolupráce. Naša inštitúcia pozorne sleduje nové trendy vo vzdelávaní vo svete a následne ich implementuje do svojho vzdelávacieho procesu. Zároveň sa usiluje recipročne priniesť nové, originálne postupy a prenáša ich ako overenú dobrú prax ďalej medzi inštitúcie podobného charakteru v zahraničí. Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni si vyžadujú zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pedagogických zamestnancov, ako aj odborných pracovníkov v oblasti vzdelávania s medzinárodným presahom. Projekt smeruje k implementácii moderných inovatívnych metód, didaktických praktických postupov vo výučbe a testovaní slovenského jazyka a odborných predmetov hlavne s využitím prostriedkov informačných a komunikačných technológií. Významným dopadom bude rozvoj v oblasti kľúčových a profesijných kompetencií učiteľov a vo vytváraní ich potenciálu pre budúce generácie potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Z metodického hľadiska vyvinutá spolupráca v projekte bude v realizovaná pomocou zhodnotenia, analýzou aktuálneho stavu a zisťovaním potrieb vzdelávania krajanských učiteľov. Monitorovanie bude zároveň realizované spolu so vzdelávacími kurzami pre učiteľov. Mobilita bude vzájomne prínosná pre všetky zúčastnené strany, tak pre vysielajúcu ako i pre prijímajúcu inštitúciu. Dlhodobým prínosom je vybudovanie možností pre kvalitnú medzinárodnú spoluprácu, funkčné a stabilné väzby s partnerskými inštitúciami s podobným zameraním, otvorením diskusie s odborníkmi zaoberajúcimi sa problematikou vzdelávania v národnostných školách v zahraničí a možnosťou aplikácie zistených požiadaviek a potrieb učiteľov preniesť do zmien v legislatíve a politiky podporujúcej vzdelávanie Slovákov v zahraničí. Ambíciou projektu je dlhodobo napĺňať krédo Európskej únie, ktoré hovorí o minoritách a ich právach na kvalitné vzdelávanie v ich materinskom jazyku, a tým v európskom priestore udržiavať jedinečnosť v rozmanitosti. Garantom pre odbornú prípravu je metodička RNDr. Dana Krajčiová, garantom pre slovenský jazyk je metodička PhDr. Katarína Nevrlová.
Koordinátor:Univerzita Komenského v Bratislave
Bratislava