Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako donútiť študentov rozprávať
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046240
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3630 €
Sumár projektu:Učenie sa cudzieho jazyka sa dnes, v čase internetu, globalizácie, cestovania, sociálnych sietí a iných medzinárodných kontaktov stalo všeobecným fenoménom, ktorý sa týka takmer každého človeka v rozvinutej krajine. Naučiť sa hovoriť cudzou rečou znamená byť schopný sa dorozumieť s ľuďmi z cudzej krajiny. Nikdy sa nikto nenaučil cudzí jazyk vypracovávaním cvičení, memorovaním poučiek, alebo robením testov. Pre aktívnu účasť v procese učenia sa cudzieho jazyka je nevyhnutná aktívna práca s jazykom - teda komunikácia. Platí rovnica: UĆÍM SA CUDZÍ JAZYK = KOMUNIKUJEM Hlavným cieľom projektu "How to make students speak" je zhromaždenie maximálneho množstva informácií a podnetov týkajúcich sa efektívneho využívania rôznych metodických postupov v procese učenia sa cudzieho jazyka, ktoré efektívne podporia rýchly rozvoj komunikačných schopností každého študenta prirodzeným a spontánnym spôsobom. Lektori Jazykového centra SpeakUp zhromaždia všetky informácie získané v 3 kurzoch na Malte a vydajú ich v špeciálnom e-booku, ktorého názov bude totožný s názvom projektu: "How to make students speak". E-book bude spracovaný v anglickom jazyku a distribuovaný na základe prejaveného záujmu do základných, stredných a jazykových škôl nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.
Koordinátor:SpeakUp
Poprad