Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stredomorská kuchyňa- rozvoj odborných zručností
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045842
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:89218 €
Sumár projektu:V rámci projektu Stredomorská kuchyňa- rozvoj odborných zručností , sme naplánovali dve aktivity. Prvou plánovanou aktivitou v rámci programu OVP je odborná stáž 26 študentov hotelovej akadémie. Stáž je naplánovaná na mesiac september, kedy už v rámci Málagy nie je nápor turistov. Stážisti budú praxovať v reštauráciách v centre Málagy . Ich pobyt v Málage a samotný pracovný program je zameraný na získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti odbornej prípravy a to najmä pri práci s rybami a morskými plodmi, ktoré v našich podmienkach nie sú tak ľahko dostupné. Naším cieľom je vďaka tejto odbornej stáži, žiakom sprostredkovať nové vedomosti, zručnosti a kompetencie a zvýšiť tak ich možnosť uplatnenia sa na trhu práce. V neposlednom rade je cieľom stáže zároveň zdokonaliť ich jazykové kompetencie v španielskom jazyku a pozitívne vplývať na ich osobnostný rozvoj. Vedomosti , zručnosti a kompetencie budú žiakom odovzdané prostredníctvom prideleného tútora na pracovisku a to za využitia tradičných vyučovacích metód a názornej ukážky .Konkrétny pracovný program vypracovaný za pomoci partnerských organizácii je uvedený v prílohe. Po skončení stáže získajú žiaci od spoločnosti Grupo reserva certifikát o absolvovaní stáže. Zároveň od tútorov dostanú hodnotenie, ktorým tútori ohodnotia ich prácu na stáži , a to, do akej miery splnili stanovené ciele projektu. Škola žiakom v rámci prenosu kreditov ECVET uzná 2 týždne stáže do povinného počtu odpraxovaných týždňov a žiaci zároveň získajú ekvivalentnú známku do predmetu Hotelový a gastronomický manažment, ako aj do predmetu španielsky jazyk. Škola žiakom zabezpečí dokument Europass mobility, ktorý bude medzinárodným potvrdením ich stáže. Výstupom žiakov bude: -prezentácia žiakov, v ktorej žiaci pred ostatnými spolužiakmi a pedagogickým zborom predstavia priebeh stáže v Málage - gastronomický cestopis Málagy - prezentácia španielskych pokrmov pre verejnosť na Akademickom dni školy - článok v novinách venovaný stáži - začlenenie stredomorskej kuchyne a jedál z rýb a morských plodov do odbytového strediska v rámci PČOZMS Nakoľko sa projektu zúčastnia aj neplnoletí žiaci , z dôvodu požiadavky rodičov o pedagogickú kontrolu a pomoc stážistovi pri adaptácii sa na diferentné kultúrne a sociálne prostredie, ako jaj pri prípadnom zvládaní zložitejších situácií v cudzom jazyku považujeme za potrebné sprevádzajúcu osobu, ktorá bude mať nielen úlohu facilitátora, ale zároveň aj osoby monitorujúcej splnenie vytýčených cieľov projektu. Druhou aktivitou v rámci projektu( v závislosti od stratégie rozvoja) je odborná stáž troch učiteľov odborných gastronomických predmetov. Cieľom odbornej stáže učiteľov je zvýšiť ich odborné vzdelanie prostredníctvom získania nových vedomostí a zručností týkajúcich sa stredomorskej gastronómie a umožniť im tak profesionálne rásť. Vyslaním učiteľov na zahraničnú stáž chceme nielen zvýšiť atraktivitu školy , ale pomocou školených kvalifikovaných učiteľov zabezpečiť odovzdávanie nových aktuálnych poznatkov z európskeho priestoru žiakom. Výstupom učiteľov bude: - otvorené hodiny pre všetkých učiteľov odborných gastronomických predmetov - odovzdanie nových vedomostí a zručností - začlenenie jedál z rýb a morských plodov do menu pri príprave rodičovských banketov na našej škole- odovzdanie vedomostí žiakom - v spolupráci so školskou jedálňou príprava jedál na týždeň stredomorskej gastronómie Okrem troch učiteľov odborných gastronomických predmetov v rámci tejto aktivity plánujeme vyslať aj koordinátorku projektov a zástupkyňu školy pre odborné vzdelávanie na návštevu odborných gastronomických škôl , kde prostredníctvom job - shadowingu tak teoretického, ako aj praktického vyučovania , budú pozorovať a následne tak môžu porovnať vzdelávacie programy, školský systém, organizáciu a metódy vyučovania. Cieľom tejto aktivity je pre ďalšiu prípadnú spoluprácu nadviazať kontakty s odbornými gastronomickým školami v Španielsku. Taktiež za prospešné pre našu školu považujeme možnosť vidieť ako funguje praktické vyučovanie rovnakých odborov ako ponúkame my, aj mimo našich hraníc a priniesť tak do nášho vzdelávania nové nápady. Za veľké pozitívum tejto aktivity považujeme aj možnosť zvýšiť manažérske zručnosti našich vedúcich pracovníkov. Výstupom jobshadowingu bude: -zhodnotenie zahraničnej praxe na porade aj v rámci predmetovej komisie odborných predmetov , prezentácia zistení a nových nápadov ako vylepšiť vyučovací proces -implementácia nových vedomostí a zručností , ktoré získali odborní učitelia do vyučovania - diskusie v rámci predmetových komisií odborných gastronomických predmetov, diskusie v rámci vedenia školy
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Prievidza