Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remeslo 2019
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045849
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56191 €
Sumár projektu:Projekt Remeslo 2019 je pokračovaním desaťročnej tradície stáží našich študentov a učiteľov v krajinách Európskej únie. Projekt je základom neformálneho vzdelávania našich študentov a rozširovania vedomostí a zručností pre učiteľov. Pre projekt v rokoch 2018 a 2019 využijeme spoluprácu s našimi tradičnými partnermi z minulých rokov a budeme spolupracovať aj s novými partnermi, ktorých sme oslovili počas roka. Do projektu bude zapojených 22 študentov z väčšiny odborov, ktoré sa na škole vyučujú a aj 7 učitelia s rôznymi kvalifikáciami. Plánujeme tieto stáže pre študentov: 1. Stáž v Strednej škole nábytkárskej a obchodnej v Bystřici pod Hostýnem, Česká republika je určená pre študentov odborov Dizajn a tvarovanie dreva, Tvorba nábytku a interiéru a pre učebný odbor Stolár, plánujeme stáž pre študentov 1. a 2. ročníku. V minulých rokoch došlo k poklesu počtu študentov v týchto odboroch, ale dobrou propagáciu školy sa nám podarilo zvýšiť počet a medzi študentami sú veľmi šikovní a talentovaní jedinci. Stáž je zameraná na výuku základov rezbárstva, ktoré sa veľmi u nás nevyučuje, ale v praxi túto zručnosť môžu všetci pri svojej ďalšej práci využiť a pokračovať v nej. Stáž je plánovaná pre 6 študentov a 1 sprevádzajúceho učiteľa na dva týždne v septembri 2018. V prvom týždni budú študenti pracovať v školskej dielni pod vedením majstra Radka Pluháčka. Budú sa učiť základom rezbárstva, budú pracovať so základnými dlátkami, budú vyrezávať misku - čo je základ pre naučenie sa správne používať dláta a naučiť sa ako sa správa drevo pri rezbovaní. Výtvarníci si vyskúšajú nakresliť vlastné návrhy na jednoduché reliéfy a v prvom týždni ich budú vyrezávať v menších rozmeroch. Podľa možností si študenti vyskúšajú sústruženie a naučia sa základné postupy povrchovej úpravy. V druhom týždni sa všetci zúčastnia rezbárskeho sympózia spolu so študentami domácej školy. Sympózium má sekciu profesionálnych rezbárov, ktorí pracujú na plastikách a s veľkými kusmi kmeňov. Študenti rezbujú reliéf, všetci majú spoločnú tému. Pracuje sa vonku, počas trvania sympózia sa o akciu zaujímajú obyvatelia, návštevníci, školáci zo základných aj materských škôl. Celá akcia končí vernisážou a vyhlásením víťazov najlepších prác. Počas sympózia majú šancu sa bližšie spoznať všetci účastníci a porovnávať svoje diela, pokroky a pomáhať si ak je treba. Počas stáže je aj čas na zaujímavé kultúrne a spoločenské akcie. Účastníci budú hodnotením systémom ECVET. SŠNO zabezpečuje celý servis – ubytovanie v domove mládeže s celodennou stravou, dopravu podľa potreby a materiál, špeciálne náradie a nástroje a odborné vedenie. Predpokladané výstupy: Vedomosti: poznať druhy dlát a ich použitie, poznať kvalitu jednotlivých druhov dreva, poznať druhy voskov, moridiel, poznať zásady pre správny postup rezby, zhotoviť reliéf na danú tému v primeranej kvalite Zručnosti: zvoliť primeraný námet pre reliéf, prekresliť a postupne korigovať námet, používať správne dláto podľa povahy práce a materiálu, dokončiť prácu povrchovou úpravou pre zvýraznenie tvarov a hĺbky, verejná prezentácia vlastnej práce Kompetencie: samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, schopnosť prijať kritiku na vlastnú prácu a správanie, prispôsobiť sa novému prostrediu a spôsobu práce, vhodné správanie ku rovesníkom a starším osobám. 2. Stáž je plánovaná s novým partnerom v Poľsku v Janówe- Lubielskom. Náš partner je Lyceum, ktoré bude zastrešovať bežné formálne a organizačné stránky stáže. Pracovnú náplň a hodnotenie účastníkov bude mať pán Antoni Florczak, ktorý je profesionálny fotograf a zakladateľ prvého múzea fotoaparátov v Poľsku a člen profesionálneho združenia múzejníkov v Poľsku. Na stáž prvý krát pošleme 4 študentov odboru Fotografický dizajn z 2. a 3. ročníku a jedného učiteľa ako sprevádzajúcu osobu na dva týždne. Program pre študentov bude postavený ako fotografický plenér, študenti budú fotografovať v exteriéri rôzne témy, námety vyskúšajú si rôzne podmienky pri fotení. Budú mať aj práce na úprave fotografií a príprave portfólia z vybraných fotiek. Študenti sa naučia aj o histórii vývoja fotoaparátov, poznajú priamo jednotlivé druhy a oboznámia sa so zásadami práce v múzeu. Účastníci budú certifikovaní Europasom Mobility. Vo voľnom čase sa študenti zoznámia s regiónom, históriou a životom mladých v Poľsku, v tejto aktivite nám budú pomáhať študenti z Lýcea. Predpokladané výstupy: Vedomosti: poznať zásady pre fotenie v prírode podľa podmienok a počasia, poznať históriu vývoja fotoaparátov, poznať významné osobnosti z histórie fotografie. Zručnosti: fotiť prírodu a zadané témy v rôznych podmienkach, pripraviť si a nastaviť foto - vybavenie, zlepšiť sa v príprave porfólia z nafotených fotografií, pripraviť a prezentovať svoju prácu Kompetencie: samostatnosť pri riešení bežných problémov, prispôsobenie sa novému prostrediu, spolupatričnosť, poznanie nového prostredia, zvykov, priateľskosť, slušnosť a otvorenosť pri správaní. Pokračovanie prehľadu aktivít v prílohe
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves