Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medzinárodná odborná prax
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045920
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:79026 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt v rámci programu Erasmus+ Medzinárodná odborná prax Obchodnej akadémie, Kukučínova 2, Trnava vychádza zo Stratégie európskej internacionalizácie školy. Projekt pozostáva z odbornej praxe učiacich sa v OVP v trvaní 3 týždne, ktorá sa uskutoční v hostiteľských organizáciách v Rakúsku a vo Veľkej Británii. Pri odbornej praxi žiakov je významným prvkom prepojenie teoretického štúdia a praktickej činnosti žiakov v zahraničných firmách. Pridanou hodnotou je rozvíjanie mäkkých zručností, IKT zručností a odborných jazykových kompetencií. Súčasťou projektu je odborná príprava zamestnancov v zahraničí, ktorá sa uskutoční na Cypre a v Španielsku. Na odbornej praxi sa zúčastní 30 vybraných žiakov spolu so sprevádzajúcimi osobami, 15 žiakov bude praxovať vo Viedni a 15 žiakov v Londýne. Pre realizáciu odbornej praxe v nemecky hovoriacej krajine sme sa rozhodli na základe skutočnosti, že nemecké a rakúske firmy na Slovensku hľadajú po nemecky hovoriacich zamestnancov, no nevedia ich nájsť. Získanie zamestnanca, ktorý ovláda nemecký jazyk aspoň na úrovni B1 je mimoriadne náročné. Nemecké a rakúske firmy sú pritom pre slovenskú ekonomiku veľmi dôležité. Keďže ide o žiakov strednej školy, ktorí sa budú pohybovať v cudzom prostredí, budú ich na každej z mobilít sprevádzať dve sprevádzajúce osoby, vyučujúce OA Trnava, ktoré budú zabezpečovať dozor a monitoring účastníkov počas prípravnej fázy ako aj počas cesty a celého pobytu. Vybrané vyučujúce hovoria plynule anglicky alebo nemecky, majú skúsenosť so zahraničnými projektami, takže budú schopné operatívne riešiť prípadné vzniknuté problémy. Sprevádzajúce osoby sa budú zúčastňovať na monitoringu v jednotlivých firmách, stretnutiach a rozhovoroch so zodpovednými osobami, budú získavať spätnú väzbu od firiem i od žiakov, budú zodpovedné za prípravu relevantnej projektovej dokumentácie. Účastníci získajú priamu skúsenosť z dlhodobejšieho pobytu v zahraničí, spoznajú kultúrnu rozmanitosť európskych metropol, budú mať možnosť používať cudzí jazyk v reálnych situáciách, zažijú skutočnú prácu v medzinárodných firmách, budú mať možnosť interakcie s kolegami na pracovisku. Nesmierne dôležit‎‎ý je osobnostný a odborný rast a rozvoj mäkkých zručností. Absolventi budú pripravení na pracovnú kariéru a na zvládanie rôznych životných situácií. Proces nebude len jednostranný, aj partnerské organizácie získajú zaujímavé skúsenosti od slovenských žiakov, čo prispeje k rozvoju európskej dimenzie. Hlavn‎ým cieľom odbornej prípravy zamestnancov v zahraničí je posilnenie účasti v mobilitných projektoch pre zlepšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností účastníkov a skvalitnenie vzdelávacieho procesu v škole. Potrebou školy je posilniť manažérske kompetencie zamestnancov v oblasti projektového manažmentu, rozšírenie a skvalitnenie podnikateľského vzdelávania, posilnenie uplatňovania mäkkých zručností vo vyučovaní (synergia s odbornou praxou žiakov v Rakúsku a vo Veľkej Británii) a v práci na projektoch, aplikovanie praktických aktivít, prípadových štúdií na riešenie problémov, rozhodovací proces, rozvíjanie a zdieľanie skúseností z predchádzajúcich projektov a posilnenie profilu učiteľského povolania. Job shadowing je zameraný na efektívny a účinný projektový manažment projektov financovaných zo zdrojov EÚ a podnikateľské vzdelávanie vyučované praktickým spôsobom. Predpokladá sa aktívne zapojenie účastníkov pred realizovaním job shadowingu (štúdium vopred poskytnutých materiálov), počas neho i po ňom. Do projektu sme vyberali účastníčky, ktorí vyučujú odborné predmety metódou CLIL a sú aktívnymi členkami projektového tímu. Zapojenie do programu Erasmus+ prispieva k dosiahnutiu hlavného cieľa Obchodnej akadémie, Kukučínova 2, Trnava, ktorým je trvalé a nepretržité skvalitňovanie vyučovacieho procesu v súlade s misiou a kľúčovými hodnotami školy. Našou víziou do budúcna je byť učiacou sa školou, ktorá umožňuje učenie všetkých svojich členov, prostredníctvom čoho sa sama neustále zdokonaľuje. Sme presvedčení, že naša účasť v programe Erasmus+ nám pomôže túto víziu realizovať.
Koordinátor:Obchodná akadémia Kukučínova 2 Trnava
Trnava