Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045932
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55828 €
Sumár projektu:Aj vo výzve Erasmus+ pre rok 2018 chceme napĺňať stanovený plán internacionalizácie Strednej odbornej školy v Handlovej, ktorý sme si vytýčili v Charte v roku 2015. Počas dvoch rokov 2016 a 2017 sa nám podarilo úspešne realizovať dva projekty Erasmus+ zamerané na podporu odborného vzdelávania. Mobilít sa zúčastnilo celkom 114 žiakov a 20 zamestnancov, čím sme plán splnili na 170 %. Stáže žiakov a učiteľov sa stali súčasťou vzdelávania, výrazne prispeli k získavaniu vedomostí a zručností v nových technológiách v oblasti informačno-komunikačných zručností, elektrotechniky, zlepšili jazykovú vybavenosť a kulturálno-spoločenský rozhľad. V predkladanom projekte "Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania" chceme opäť využiť možnosti osvedčených projektových partnerov a zabezpečiť tak prístup našich žiakov a pedagógov na moderne vybavené pracoviská a získať tak nové skúsenosti vo svojom odbore. V projekte plánujeme v rámci aktivity A1 realizovať v školskom roku 2018/19 celkom 5 turnusov pre žiakov rôznych študijných odborov (mechanik - mechatronik, mechanik počítačových sietí, technické lýceum, grafik digitálnych médií a obchodná akadémia - bilingválne štúdium). Naším cieľom je, aby z každého odboru mali možnosť tí najlepší zúčastniť sa zahraničnej stáže. Po projektových skúsenostiach z minulých rokov je účasť na stáži veľkým motivátorom pre žiakov v dosahovaní veľmi dobrých študijných výsledkov. Žiaci študijných odborov technického zamerania si budú overovať vedomosti v dielňach a Energy centre v partnerskej škole Stredná škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, ČR (1. turnus aktivita A1). Stáž je určená predovšetkým žiakom skupiny študijných odborov 26-elektrotechnika. Žiaci získajú nové poznatky z alternatívnych zdrojov energie, získajú zručnosti pri spájaní káblových súborov nízkeho avysokého napätia, z meraní jednotlivých veličín a informácie z fotovoltaických systémov. V našej škole by sme mali od roku 2019 vybudovať Centrum odborného vzdelávania a prípravy, do tohto času musíme využívať špecializované odborné učebne našej partnerskej školy v Sokolniciach, ktorá takéto centrum už využíva. Skupina žiakov technických odborov, najmä odboru mechanik-mechatronik využije odbornú stáž na získanie odborných kompetencií v oblasti automatizácie, programovania robotov, zabezpečenia a vybavenia moderných budov v oblasti kamerových systémov, inteligentných inštalácií a ovládania budov modernými elektronickými systémami. V tejto oblasti máme pre žiakov len základné panely z oblasti bytových inštalácií. Simulačné zariadenia na kamerové systémy a inteligentné budovy využijeme v partnerskej škole Stredné odborné učilište Plzeň (2. turnus aktivita A1). Skupina žiakov z odborov mechanik počítačových sietí, technické lýceum budú uprednostnení na stáž do školy Polytechnikum Tallinn, kde sa budú zdokonaľovať v odborných predmetoch zameraných na IT technológie a počítačové systémy (3. turnus aktivita A1). Najväčšiu skupinu žiakov budú tvoriť žiaci obchodnej akadémie - bilingválne štúdium, ktorí absolvujú intenzívne vyučovanie anglického jazyka ESOL, doplnené odbornými prednáškami z podnikania a cestovného ruchu. Žiaci budú vytvárať vlastné propagačné materiály. Hlavným cieľom v tejto skupine je zdokonalenie v jazyku a príprava na skúšku na úrovni „C“ CEFR (4. turnus aktivita A1). Odborné učebne a ateliéry školy ColegCambria využijeme pre skupinu žiakov odboru grafik digitálnych médií. V ateliéroch budú získavať nové zručnosti z rôznych výtvarných techník so zapojením fantázie a kreativity. Stáž bude doplnená fotografovaním interiéru a exteriéru, následným spracovaním fotografie, tvorbou koláže (5. turnus aktivita A1). Mobility absolvujú prednostne žiaci tretích ročníkov, ktorí majú dostatok odborných vedomostí potrebných pre stáž. Mobility žiakov budú realizované v centrách odbornej prípravy, na špecializovaných pracoviskách, v odborných a jazykových učebniach našich partnerov. Doplnené budú exkurziami v zaujímavých podnikoch a spoločnostiach, navštívia významné regionálne a historické oblasti. Žiaci budú sprevádzaní pedagogickým dozorom, pretože väčšina nie je plnoletá a dohľad nad žiakmi vyžadujú rodičia.. Sprevádzajúce osoby monitorujú priebeh mobilít žiakov a komunikujú s manažmentom projektu Erasmus. Pripravujú podklady pre publicitu odbornej stáže (fotografie, články, prezentácie) a spolupracujú s manažérom projektu pre publicitu pri šírení výsledkov projektu. V aktivite A2 sa projektu zúčastnia celkom 4 učitelia odborných predmetov. Mobility učiteľov budú prebiehať paralelne s mobilitami žiakov v turnusoch 1.,2.,3. a 5. Cieľom je, aby títo učitelia okrem nových informácií z odboru získavali aj tipy na organizovanie vyučovacej hodiny, výber vyučovacích metód, spôsobov motivácie žiakov, zvýšenia ich kreativity. Zároveň budú plniť úlohu odborného mentora a budú korigovať pracovný program žiakov. Obdobie stáže sa žiakom započítava v plnom rozsahu do vybraného odborného predmetu.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlova
Handlová