Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045963
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:79685 €
Sumár projektu:Cieľom našej spoločnosti ako aj školy je zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania, nepripravovať absolventov pre zapĺňanie úradu práce, podporiť vzdelávanie prácou, čo je jednou z európskych priorít v národnom kontexte programu Erasmus+. Neustále rastie potreba vysokokvalifikovaných odborníkov – majstrov svojho remesla, ktorí dokážu realizovať požiadavky investorov v oblasti stavebníctva. Projekt dáva príležitosť žiakom odborov murár, operátor stavebnej výroby, inštalatér a technik energetických zariadení zdokonaliť sa aj u našich zahraničných partnerov. Mnohí pochádzajú z ekonomicky slabšie zabezpečených rodín, pre ktorých účasť v projekte otvára nové možnosti zvýšenia osobnostného a profesijného rastu. Žiaci majú možnosť prakticky zvládať úlohy, ktoré im v našich dielňach z materiálnych, priestorových alebo finančných dôvodov nevieme zaistiť- ako v prípade murárov pri pokládke dlažby, pri rekonštrukcii historických častí stavieb, pri zostavovaní a napájaní energetických zariadení z obnoviteľných zdrojov energií. Pripraviť zručných pracovníkov pre neustále sa rozširujúci medzinárodný pracovný trh je možné aj vďaka spolupráci s kvalitnými partnermi zo zahraničia a vďaka vysielaniu učiteľov a majstrov k nim na pracovné pobyty. Nakoľko dá sa očakávať, že pripraviť a motivovať žiakov k mobilite najlepšie vedia takí učitelia, ktorí sami mali možnosť sa mobility v zahraničí zúčastniť, a svoju pozitívnu skúsenosť šíria ďalej. To sú aj strategické ciele školy , ktoré sa nám aj vďaka projektom postupne darí napĺňať. Máme vybudovanú kvalitnú medzinárodnú sieť partnerov, ktorú sme tohto roku rozšírili o 2 partnerov aj na základe skúseností a odporúčaní nášho partnera z Poľska a na základe kontaktného seminára v 2015 v Madride. V 2018/19 chceme vyslať 30 žiakov, 8 učiteľov, majstrov a 5 sprevádzajúcich osôb s pedagogickými a jazykovými znalosťami, nakoľko žiaci sú neplnoletí. V mesiaci septembri 2018 sa zúčastnia stáže 6 žiaci odboru murár, operátor stavebnej výroby vo Frankfurte/Oder, ktorých úlohou je samostatne prakticky realizovať špeciálne úlohy pri pokládke dlažobných kociek, navrhovať ukladací plán pre určený priestor, naučiť sa pracovať s materiálom rôznej kvality. V októbri 2018 6 žiaci murár, operátor stavebnej výroby odchádzajú do Portugalska. Prvýkrát sa nám podarilo zapojiť žiakov do skutočného výrobného procesu. Budú pracovať s novými materiálmi, spoznajú iné pracovné postupy pri obnove hlavne historických častí budov. Náš nový partner zorganizoval stáž v spoločnostiach Nil Contrucôes, Lda. v meste Barcelos a v Ribeiro da Silva&Cia.,Lda. November 2018 je určený pre pobyt 6 inštalatérov a technikov energetických zariadení v Taliansku vo Foligno vo vzdelávacom centre stavebníctva so zameraním na montáž zariadení obnoviteľných zdrojov energií. Cieľom ďalších 2 pobytov v Špan. a Rakúsku je získať odborné vedomosti a zručnosti v témach solárny ohrev vody a fotovoltaický systém, rekuperácia. Zároveň spoznať najnovšie technológie pre alternatívne systémy vykurovania, získať zručnosti pri montáži, pri diagnostikovaní a odstraňovaní simulovaných porúch. V marci 6 žiaci odborov inštalatér a technik energetických zariadení budov/TEZB/ budú môcť prvýkrát pracovať v reálnych firmách v Španielsku - Tecnosolar Clima,S.L. a Consulting de Ingenieria e Instalationes, S.L.. V apríli 2019 sa 6 žiaci odborov inštalatér a TEZB zapoja do praktického výcviku v Rakúsku - Zistersdorfe u nášho veľmi dobre osvedčeného partnera. Mobilita žiakom umožní prakticky uplatniť svoje teoretické vedomosti a preukázať zručnosť v ich použití. Učenie sa prácou ich oveľa viac motivuje stať sa lepším vo svojom odbore, a tak sa docieli ich vyššia zamestnateľnosť a lepšie pracovné vyhliadky. Naučia sa komunikovať a spolupracovať s partnermi ich profesie, no rôznej národnosti, rozšíria si sociálne kompetencie, čo je pridanou hodnotou pobytov. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy podporovaním rozvíjania kompetencií učiteľov je ďalšou európskou prioritou v národnom kontexte Slovenska. Preto vysielame 3učiteľov a majstrov do Španielska a 3 do Portugalska. Program ich stáže je: spoznať najnovšie technológie pre alternatívne systémy vykurovania, získať zručnosti pri montáži alternatívnych energetických zariadení, pri diagnostikovaní porúch, navrhovaní spôsobov odstraňovania porúch a chýb. U nových partnerov sa zapoja priamo aj do výrobného procesu. Účastníci obdržia Europass Mobility,certifikáty a hodnotenie žiakov sa zahrnie do predmetu Technológia. Všetci zúčastnení porovnajú kvalitu vzdelávacieho procesu v rôznych krajinách. Projekt pomáha zlepšiť úroveň vzdelávania začlenením najnovších poznatkov do tematických celkov predmetu Technológia a Odborný výcvik v daných odboroch. Získané skúsenosti pomôžu škole dobudovať odborné učebne . S partnermi z Nemecka, Rakúska máme vypracovaný systém hodnotenia ECVET; s Talianmi pripravujeme; s Port. a Španielmi budeme diskutovať o príprave ECVET hodnotenia pre ďalšie projekty.
Koordinátor:Stredná odborná škola stavebná,Tulipánova2, Žilina
Žilina