Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zručnosti pre všetkých
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-046162
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70124 €
Sumár projektu:Naplnenie cieľov európskeho plánu rozvoja školy a stratégie jej internacionalizácie počíta so zvyšovaním kvality vzdelávania, zvyšovaním profesijných kompetencií žiakov aj učiteľov, zavedením obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania a postupnou prípravou na otvorenie nového študijného odboru v bilingválnom vzdelávaní. Z uvedených potrieb vychádzame pri predkladaní nášho projektu, ktorý je nástrojom na dosahovanie vytýčených cieľov. V rámci Charty postupujeme podľa vypracovaného plánu, reagujeme však na zmeny, ktoré jeho realizácia prináša. Mierne zmeny sme vykonali v rozsahu mobilít. Pôvodne sme plánovali zrealizovať 30 mobilít pre žiakov- zabezpečenie odbornej praxe vo firmách a podnikoch a 10 mobilít na zahraničných školách pre učiteľov. Z mobilít pre učiteľov sme 2 presunuli na žiakov, počet pôvodne plánovaných mobilít sme znížili . Implementáciou CLILu, zavádzaním nových vyučovacích predmetov a zmenou vedenia školy vznikla potreba absolvovať metodické a odborné kurzy pod vedením odborníkov v rôznych oblastiach, preto sme sa rozhodli vypracovať projekt aj v sektore školského vzdelávania. Veríme, že počet mobilít učiteľov sa nám takýmto spôsobom podarí navýšiť . Obsahom projektu je odborná prax žiakov v rôznych zahraničných firmách a podnikoch na jednej strane. V novembri 2018 ju 12 žiakov štvrtého ročníka vykoná v pracovnej pozícii administratívny asistent a pracovník recepcie v Španielsku na Kanárskych ostrovoch a v máji 2019 bude mať rovnakú príležitosť 20 žiakov tretieho ročníka na Malte. Kvalifikáciu pracovník recepcie sme do programu zaradili po prvýkrát na základe implementácie stratégie internacionalizácie školy a požiadaviek zamestnávateľov. Pracovná pozícia si vyžaduje komunikáciu so zákazníkmi a elektronické spracovanie informácií, čo je v súlade s profilom absolventa školy. Podporu a pedagogický dozor žiakom budú zabezpečovať tri sprevádzajúce osoby, jedna na každú skupinu 10 žiakov. Táto požiadavka korešponduje s internou smernicou školy na organizovanie školských akcií v zahraničí. Sprevádzajúca osoba je relevantná aj pri skupine žiakov 4. ročníka, ktorí už majú 18 rokov. Odborná prax v zahraničí je pre nich prvý dlhší pobyt v zahraničí bez rodičov a zo skúseností vieme, že vždy je potrebné operatívne riešiť vzniknuté situácie ako strata dokladov, ochorenie a pod. Mobility zamestnancov zahŕňajú hospitácie 3 učiteľov na ESB Business School v Španielsku a ďalší traja učitelia budú mať možnosť absolvovať rovnakú mobilitu na strednej ekonomickej škole v slovinskej Sežane. Účastníci budú hospitovať na vyučovacích hodinách všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov podľa vlastnej profilácie, budú pozorovať inovatívne metódy a prístupy, ale tiež prezentovať vysielajúcu školu, pôsobiť ako asistenti učiteľa, spoločne so zahraničnými učiteľmi plánovať vyučovacie hodiny. Nakoľko je našou snahou zvyšovať nároky pri mobilitách učiteľov, ich úlohou bude tiež vyučovať na danú tému hodiny v anglickom jazyku, čo bude pre nich prvá skúsenosť s cudzím jazykom a multikultúrnym prostredím v takomto rozsahu, pripravujúcou ich na vyššiu úroveň implementácie CLILu a plánovaného bilingválneho študijného odboru.
Koordinátor:Obchodná akadémia Nitra
Nitra