Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávaním v krajinách EÚ k profesionalite absolventov.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-046246
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41460 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na mobilitu žiakov učebných a študijných odborov vyučujúcich na škole v súčinnosti so zvyšovaním ich odbornej a vedomostnej úrovne a kompetenciami pri trvalo udržateľnom rozvoji v oblasti lesníctva a na zvýšenie profesijnej úrovne učiteľov odborných predmetov. Hlavným cieľom je prostredníctvom mobilitnej skúsenosti u partnerov zvýšiť odbornú a vedomostnú úroveň vybraných žiakov v oblasti lesníckej prvovýroby, diagnostiky a opravárenstva poľnohospodárskej a lesnej techniky. Ďalším cieľom je získanie interkulturálnych kompetencií na európskom trhu práce, utvrdenie a nadobudnutie nových odborných kompetencií. Projektovými partnermi sú overené inštitúcie v oblasti vzdelávania a prípravy žiakov a organizácia, zaoberajúca sa obhospodarovaním a ochranou lesa. S partnermi máme podpísané dvojstranné zmluvy o spolupráci v oblasti vzdelávania a prípravy našich žiakov. Konkrétne sa jedná o Strednú školu gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec, Střední odbornú školu lesnicku a strojírensku Šternberk, SOŠ Frýdek Místek v Českej republike a f. JaFo GmbH Karlsplatz 1, Schorndorf, Nemecko a Integrované strednú školu Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského č. 300, Česká republika. Účastníkmi projektu sú žiaci SOŠ lesníckej v Tvrdošíne vo veku od 17 do 19 rokov. Sú to vybraní žiaci z nasledovných učebných a študijných odborov: 6 žiakov z učebného odboru 2466 H 04 mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia. Účastníci budú vykonávajú technickú diagnostiku, údržbu, zisťovanie porúch, realizujú opravy, nastavovanie a preskúšanie vozidiel, špeciálnych lesných a poľnohospodárskych strojov v Střední odbornej škole lesnickej a strojírenskej Šternberk v ČR. 6 žiakov z odboru 4243 M mechanizácia pôdohospodárstva. Účastníci stáže získajú oprávnenie na prácu so samohybnou rezačkou, budú realizovať opravy, nastavovanie a preskúšanie vozidiel, špeciálnych poľnohospodárskych strojov. Mobilitnú skúsenosť získajú v SOŠ Frídek Místek. 6 vybraných žiakov odboru 4575 H mechanizátor lesnej výroby získa oprávnenie na zber semien z vysokých stromov a oprávnenie na prácu s lesnou lanovkou v Strednej škole gastronomie hotelnictví a lesnictví Bzenec v CZ 6 žiakov odboru 4556 4 - operátor lesnej techniky získajú odborné skúsenosti pri práci v pestovnej činnosti, v ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva a pri obsluhe a údržbe lesných strojov. Mobilitnú skúsenosť získajú u nášho partnera f. JaFo GmbH Karlsplatz 1, Schorndorf, Nemecko. 2 učitelia odborných strojárskych predmetov, získajú nové skúsenosti v obladti autodiagnostiky v Integrované strednú školu Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského č. 300, ČR. Všetci žiaci uvedených učebných a študijných odborov prejdú výberom podľa motivačných kritérií. Počas mobility budú žiaci pracovať podľa pracovného programu stáže. Absolvovanie mobility je súčasťou odbornej prípravy vybraných žiakov. Z krátkodobého hľadiska je našou skúsenosťou, že mladí ľudia majú snahu získať nové mobilitné skúsenosti a aby splnili výberové kritéria pre účasť na mobilite sú motivovaní cieľavedome pracovať na sebe a pripravovať sa tak, aby počas školskej výučby dosahovali v škole požadované výsledky. Pre absolventa je z dlhodobého hľadiska prínosom jeho vyššia schopnosť presadiť sa na kvalitnom medzinárodnom trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola lesnícka
Tvrdošín