Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurikulum pre kultúrnu a sociálnu diverzitu v predškolskom vzdelávaní
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA201-046344
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:192570 €
Sumár projektu:Projekt vytvára medzinárodné konzorcium a partnerstvo pracovísk zameraných na oblasť raného a predškolského vzdelávania s cieľom presadiť a zabezpečiť na všetkých relevantných úrovniach reálne multikultúrne a inkluzívne predškolské vzdelávanie založené na jasných a dodržiavaných princípoch. Partnerskými účastníkmi projektu sú Trnavská univerzita (Slovensko), Univerzita Sv. Cyrila a Metoda Veliko Tarnovo (Bulharsko), Šopronská univerzita (Maďarsko), kde do reálnej spolupráce vstupujú reprezentanti a autority pracovísk (katedier), ktoré sa na národnej i medzinárodnej úrovni dlhodobo a intenzívne venujú ranému a predškolskému vzdelávaniu a majú na tento sektor rozpoznateľný vplyv. Súčasne sú do projektu zapojené aj cielene vybrané materské školy zo všetkých spomenutých krajín: zo Slovenska ide o dve materské školy, z Bulharska a Maďarska po jednej materskej škole. Ide o materské školy, ktoré majú excelentné skúsenosti v realizácii multikultúrneho a inkluzívneho vzdelávania, kvalitné personálne obsadenie a vysokú motiváciu k ďalšej práci v danej oblasti, k rozvoju svojich prístupov, k vzájomnej kooperácii a zdieľaniu výsledkov dobrej praxe. Osobitným účastníkom projektu je neeurópske univerzitné pracovisko: Univeristas Negeri Semarnag v Indonézii a jej katedra predškolského vzdelávania. V rámci ústrednej témy projektu ide o partnerské pracovisko, ktoré na jednej strane reprezentuje celkom odlišné kultúrne podmienky, také, ktoré dlhodobo a aktívne stoja na multikultúrnych a inkluzívnych základoch indonézskej multikultúrnej spoločnosti, nech už ide o etnicitu, sociálny status alebo religiozitu. Partnerstvo je založené na dlhodobej spolupráci v uvedenej oblasti. Základným cieľom projektu je zabezpečiť, aby predškolské vzdelávanie do seba reálne zakomponovalo princípy inkluzívneho vzdelávania tak ako sú vyjadrované v národných kurikulárnych dokumentoch predškolského vzdelávania. Cieľom je tiež, aby inštitúcie pre rané a predškolské vzdelávania spoločne rozumeli ideám a princípom inkluzívneho vzdelávania, aby vedeli uplatniť model otvoreného vzdelávania pre všetkých, aby vedeli vytvárať školské kurikulum, ktoré integruje diverzitu a inklúziu do každodennej práce. Všetky projektové aktivity povedú k tomu, aby boli vytvorené a zabezpečené hlavné výstupy projektu. K intelektuálnym bude patriť komplexná Metodická príručka pre kultúrnu a sociálnu diverzitu v materských školách. Bude pripravená v štyroch jazykoch (slovenčina, maďarčina, bulharčina, angličtina) a budú v nej detailne spracované princípy vzdelávania schopného zabezpečiť inklúziu a cielenú prácu s diverzitou (detí a ich prostredia). Pôjde o aplikáciou týchto princípov pri tvorbe školského kurikula materských škôl, pre vytváranie inkluzívneho vzdelávacieho prostredia a plánovanie konkrétnych vzdelávacích aktivít pre potreby hetergénnych skupín detí, ako aj pre vytváranie zmyslu detí pre kultúrnu diverzitu. Príručka bude mať vyvážený teoretický a aplikačný charakter, pričom jej hlavnými adresátmi budú pracovníci inštitúcií raného a predškolského vzdelávania. Druhým zásadným výstupom budú politické odporúčania smerujúce k predloženiu konkrétnych návrh a zmien, ktoré je potrebné z politickej a štátnej úrovne vykonať pre reálne a široké uplatňovanie inkluzívneho predškolského vzdelávania. Pôjde o analyticky vyargumentovaný návrh konkrétnych legislatívnych opatrení pre reálne zabezpečovania inkluzívneho vzdelávania, o zabezpečenie kohéznej národnej kurikulárnej politiky, o medzinárodné analýzy realizácie politík inkluzívneho vzdelávania vo vzťahu k národným politikám krajín účastníkov projektu. Tretím zásadným výstupom bude platforma národných workshopov, ktoré budú aplikovať intelektuálne výstupy do praxe cez priamu multiplikáciu s učiteľmi materských škôl, ktorí tieto výstupy dokážu preniesť do práce svojich inštitúcií a napomáhať šíreniu výsledkov cez svoje iniciatívy a aplikačné aktivity. Výsledky projektu budú mať medzinárodný, národný i regionálny dopad a prínos. V spoločnom rámci zúčastnených krajín sa zlepšia podmienky na zabezpečovanie multikultúrneho a inkluzívneho predškolského vzdelávania v jeho inštitucionálnej forme. Uplatní sa koordinovaná stratégia na realizáciu inkluzívneho vzdelávania v národných podmienkach, od inovácií národnej kurikulárnej politiky inkluzívneho vzdelávania, cez zabezpečenie príkladných školských vzdelávacích programov pre inkluzívne vzdelávanie, až po vytvorenie batérie vzdelávacích aktivít a dizajnov učebných prostredí, ktoré sú relevantné pre multikultúrne a inkluzívne vzdelávanie detí v ranom a predškolskom veku. Keďže účastníkmi projektu sú priamo pracoviská zodpovedajúce za prípravu predškolských učiteľov, šírenie výsledkov projektu do obsahu vysokoškolskej prípravy budúcich pracovníkov predškolských inštitúcií dlhodobo zlepší profesionálny profil nových generácií predškolských učiteľov v smere kvalifikovaného zabezpečenia inkluzívnosti vo vzdelávaní ako jeho prirodzenej a nevyhnutnej vlastnosti.
Koordinátor:Trnavská univerzita v Trnave
Trnava