Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA203-046324
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:375000 €
Sumár projektu:Problematika využitia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii je vysoko aktuálna a sieť partnerských organizácií lokalizovaných v EÚ otvára možnosti výskumu na báze národných preferencií, hodnotenia dopadu jednotlivých metodík a komparácie medzi partnermi vrátane transferu novovzniknutých poznatkov a inovatívnych riešení. Sekundárnym benefitom je aktívna spolupráca a diskusná platforma medzi partnermi. Vonné arómy v priestoroch využívajú mnohé firmy, ale vedecké podklady o vývoji vôní a analýza ich nasadenia v praxi nie sú podložené testovaním v reálnych podmienkach, ako aj bližšie špecifikované pre jednotlivé oblasti. Práve tomuto dopomôžu stanovené ciele a naplánované postupy projektu, ktorý umožní vzájomné zdieľanie týchto poznatkov v rámci partnerstva. Projekt prepája 8 partnerov: 6 európskych univerzít a 2 firmy, ktoré sú špičkou vo výrobe a predaji aróm pre verejné priestory, čo má pre ciele projektu významný prínos. Prepojenie spotrebiteľskej neurovedy, inovatívnych výskumných riešení a aromachológie vytvára predpoklady pre získanie nových, doposiaľ neznámych informácií. Predkladaný projekt aktívne prispieva k inováciám v oblasti smart technológií a služieb, transferu poznatkov a technológií, ako aj vysokou mierou potenciálneho ekonomického prínosu. Vo svete existuje niekoľko štúdií, ktoré využívajú neurozobrazovacie a biometrické metódy, no takmer žiadna z nich nezohľadňuje kvalitu vzduchu v danom prostredí a zmeny preferencií (napr. vplyvom počasia), pričom takmer všetky sú obmedzené len na laboratórne podmienky. V súčasnosti projekt využitia spotrebiteľskej neurovedy v aromachológii nemá v podmienkach Slovenskej republiky obdobu. Cieľom projektu bude vydať komplexný publikačný výstup, vytvorenie smart aplikácie a referenčnej databázy preferencií aróm pre podnikateľskú sféru v oblasti výroby, obchodu a služieb a v neposlednom rade pre laickú a odbornú verejnosť. Hlavná pridaná hodnota projektu spočíva v inovatívnosti a trvalej udržateľnosti procesov a výsledkov. Z výstupov projektu sa taktiež očakáva skvalitnenie vzťahov v rámci domácej a medzinárodnej výmeny názorov a skúseností s partnermi zo zahraničných vedeckých inštitúcií, ako aj vysoký potenciál využiteľnosti očakávaných výsledkov a transferu poznatkov s vysokou mierou potenciálneho ekonomického prínosu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy doma i v zahraničí.
Koordinátor:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra