Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Príprava budúcich IT profesionálov založená na učení prácou
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA203-046382
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:252628 €
Sumár projektu:Digitalizácia spoločnosti a automatizácia mnohých procesov prinášajú nové príležitosti a nové druhy zamestnaní. Počet osôb zamestnaných v IT neustále rastie. Zamestnávatelia vo všetkých krajinách EU však avizujú rastúci nedostatok IT špecialistov v oblasti vývoja softvéru a spracovania dát. Cieľom projektu je návrh edukačného modelu zabezpečujúceho rozvoj vysokošpecializovaných zručností a kompetencií budúcich IT odborníkov v týchto oblastiach implementáciou edukačného modelu prípravy IT odborníkov. Model sa orientuje na nasledovné aspekty: minimalizácia počtu študentov so vzdelávacími problémami, zvýšenie úrovne absolvovania úvodných predmetov ako nutného predpokladu pre zvýšenie úrovne štúdia vysokošpecializovaných znalostí a zručností absolventov, príprava študentov na celoživotné vzdelávanie aplikáciou prístupov work-based learningu (WBL), collaborative- a problem-based learningu v kurzoch vysokošpecializovaných IT znalostí a zručností. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú študenti IT odborov akreditovaných študijných programov vysokých škôl. Do aktivít projektu budú títo študenti automaticky zapojení implementáciou inovácií do vzdelávania. Zvláštna pozornosť bude venovaná zapojeniu študentov doktorandského štúdia s cieľom pripraviť ich na prácu učiteľa, inštruktora, a zároveň im umožniť získať skúsenosti v práci v medzinárodnom projektovom tíme. Počet študentov, ktorí budú zapojení do projektu u všetkých partnerov, je 780, ak sa však pozrieme na študentokurzy (študent študujúci kurz) tak v priebehu dvoch rokov aktívneho používania predstavujú hodnotu 1800. V súlade s prioritami výzvy budú v projekte budované a realizované aktivity, ktoré podporujú inovatívne metódy a pedagogiku, vytvárajú a rozvíjajú digitálne vzdelávacie materiály a nástroje. Postupy, ktoré budú aplikované na dosahovanie výsledkov, sú inovatívne a doposiaľ v tejto kombinácii neprebádané – implementovaný edukačný model postavený na kombinácii mikrolearningu a automatizovanom hodnotení programového kódu s cieľom zabezpečenia interaktivity a poskytovania okamžitej spätnej väzby edukantom. Následne bude aplikovaná stratégia WBL ako súčasť pokročilých tém, ktorú v oblasti univerzitného IT vzdelávania tiež možno považovať za inovatívnu. Po úvodnej prípravnej fáze bude prebiehať vývoj edukačnej platformy, ku ktorej sa v prvej fáze pridá vytváranie interaktívneho edukačného obsahu pre výučbu programovacích jazykov. V druhej fáze projektu prebehne testovanie a recenzovanie výstupov prvej etapy a paralelne bude prebiehať vývoj elektronických kurzov vysokošpecializovaných znalostí s dôrazom na pozitíva WBL prístupu. Hlavným prínosom je implementácia a overenie dvojúrovňového modelu, ktorého: - Prvá úroveň je založená na získavaní základných vedomostí a skúseností prostredníctvom interaktívneho obsahu a automatizovaného hodnotenia zdrojových kódov pre rôzne programovacie jazyky za pomoci vzdelávacej platformy umožňujúcej personalizáciu a individuálny prístup ku každému edukantovi. - Druhá úroveň prenáša zodpovednosť za vlastný proces učenia na študenta tak, že prostredníctvom reálnych projektov rastúcej náročnosti ho núti osvojovať si nové zručnosti a vedomosti spôsobom, ktorý je typický pre celoživotné vzdelávanie nevyhnutné pre jeho profesijné napredovanie v oblasti IT po absolvovaní univerzity. Dopad projektu - na cieľovú skupinu v krátkodobom horizonte: platforma umožní využívanie inovatívnych prostriedkov vzdelávania, čím sa zvýši kvalita prípravy a zníži percento študentov ohrozených vzdelávacím neúspechom, súčasne zapojení študenti dosiahnu lepšie klasifikačné hodnotenie - na cieľovú skupinu v dlhodobom horizonte: vyššia úroveň IT vedomostí a zručností pre pracovný trh a vyššia úroveň prípravy na celoživotné vzdelávanie - regionálny dopad – zapojené univerzity si zvýšia konkurencieschopnosť, pretože ponúknu inovatívny prístup postavený na zvyklostiach zákazníkov (študentov), regionálne firmy získajú lepšie pripravených zamestnancov, - edukačný dopad – nové metodiky a modernizácia didaktík zastrešených oblastí, zlepšenie metód hodnotenia spočívajúce v jeho automatizácii aplikovanej naprieč celým edukačným modelom, overenie prvkov gamifikácie, a modelov umožňujúcich sledovať výkon študenta a identifikovať, že mu hrozí vzdelávací neúspech - technologický dopad – navrhnutý a implementovaný koncept je možné využiť aj pre ďalšie oblasti a ďalšie riešenia, - spoločenský dopad – zníženie počtu študentov, ktorí z dôvodu vzdelávacieho neúspechu ukončia štúdium, vyššia úroveň vysokošpecializovaných IT znalostí a zručností absolventov
Koordinátor:Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Nitra