Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traditions, ethics and etiquette
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA204-046326
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:135630 €
Sumár projektu:Cieľom predkladaného projektu je naša spoluúčasť pri zvládnutí možných nedorozumení a predchádzanie konfliktov pri kontaktoch ľudí z rozličných krajín. Ide aktuálnu oblasť migrácie a turizmu. Prioritou nášho projektu je prispieť k porozumeniu a tolerancii odlišných kultúrnych tradícii a k pokojnému súžitiu ľudí s odlišnými kultúrno-náboženskými tradíciami. Projekt a jeho výstup bude pomáhať viacerým dobrovoľníkom, profesným skupinám, a organizáciám verejnej správy, ktoré pracujú v oblasti kultúry, vzdelávania, turizmu, práce s migrantmi atď. Taktiež bude určený vzdelávacím pracoviskám, ktoré sa zaoberajú medzinárodnými vzťahmi a bezpečnosťou. Za týmto účelom vznikne vzdelávacia a informačná pomôcka vo forme publikácií, ktoré prispejú k lepšiemu pochopeniu kultúry Európy, zvýšeniu základných zručností a kľúčových kompetencií pre migrantov, ktorých cieľom je niektorá z európskych krajín. Vzniknutá komplexné publikačné dielo, bude obsahovať základné charakteristiky správania sa a požiadavkami na správanie sa v krajinách, ktoré sa zúčastňujú na projekte. Tieto krajiny sú vybraté ako geopoliticky symptomatické. Prostredníctvom publikácie oboznámime záujemcov so základnými ľudskými právami, princípmi správania sa, slušnosti, právami žien či menšín, náboženskými princípmi oficiálnych cirkví, ale aj osobitosťami etikety a bontónu, ktoré sú špecifickými pre danú krajinu, resp. pre jej niektoré regióny. Originalitou výstupu projektu (teda vzdelávaco-informačnej pomôcky) bude praktický a zrozumiteľný komiks, v ktorom pomocou krátkych obrázkových príbehov budú transformované textové pasáže. Jeho prístupnosť bude aj cez aplikácie. To sa stane vhodnou formou pre porozumenie aj pre jazykovo menej zdatné skupiny používateľov, prípadne ako laicky dostupné kompendium etikety a etiky a dostupné informačná a edukačná pomôcka "do vrecka". V tomto je naša inovatívnosť.
Koordinátor:Pre edukáciu Sabinova
Sabinov