Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj kľúčových kompetencií dospelých prostredníctvom inovatívneho programu spotrebiteľského vzdelávania
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA204-046393
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54105 €
Sumár projektu:Projekt strategického partnerstva v oblasti vzdelávania dospelých reaguje na výzvu programu Eduaction and Training 2020 s cieľom rozšíriť ponuku kvalitného vzdelávania prispôsobeného na potreby vzdelávaných, najmä rizikových skupín. V tomto projekte sú cieľovou skupinou nezamestnaní dospelí do 29 rokov s nízkou úrovňou zručností alebo nízkou kvalifikáciou. Cieľom projektu je vytvoriť inovatívny program spotrebiteľského vzdelávania, ktorý podporí rozvoj kľúčovýchkompetencií nezamestnaných a účasťou na vzdelávaní im umožní lepšie reagovať na meniace sa podmienky života na trhu a konštruktívne riešiť vzniknuté problémy. Na riešenie tejto úlohy je vytvorené partnerstvo piatich európskych krajín, ktoré umožňuje výmenu osvedčenej praxe vo vzdelávaní a vytvára spoločne inovatívny program spotrebiteľského vzdelávania. Tvorba inovatívneho vzdelávacieho programu viacero fáz. Začína zisťovaním a analýzou potrieb vzdelávaných a pokračuje vytvorením motivujúcich prípadových štúdií zo života spotrebiteľov. Prípadové štúdie sú rozpracované do piatich vzdelávacích modulov a vyučovacích hodín s variabilnými možnosťami didaktických nástrojov a vzdelávacích zdrojov pre interaktívne vyučovanie. Na hodnotenie dosiahnutých cieľov vo vzdelávaní sú vytvorené nástroje na ich meranie a vzdelávací program je overovaný. Vzdelávací program je kompletným manuálom pre pedagógov, ktorí chcú realizovať inovatívne vzdelávanie prispôsobené potrebám cieľovej skupiny a je využiteľný vo vzdelávaní na všetkých typoch škôl, pedagógov na fakultách pripravujúcich učiteľov a spotrebiteľskej verejnosti.
Koordinátor:Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Stará Ľubovňa