Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mladí podnikatelia v Európe
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046270
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:117517 €
Sumár projektu:Idea projektu vznikla na základe potrieb škôl v oblasti rozvoja podnikateľských zručností žiakov a pedagogických zamestnancov. Naše partnerstvo pozostáva zo štyroch škôl – zo Slovenska, Talianska, Chorvátska a Španielska. Zapojení projektoví partneri sú stredné školy s podobnými školskými vzdelávacími programami a zameraním študijných odborov. V projekte sa zameriavame sa spoluprácu v rámci ekonomických predmetov, a to predovšetkým na špecifický predmet cvičná firma. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci škôl, širšia regionálna komunita ako aj zástupcovia regionálnej samosprávy a regionálnych podnikateľských subjektov. Ciele projektu korešpondujú s prioritami projektu. Na úrovni všetkých cieľových skupín budeme rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, podporovať tvorivosť žiakov i učiteľov. Na úrovni manažmentu školy sa zameriavame na implementáciu nových prvkov (CLIL, medzipredmetové vzťahy, metodika) do školských vzdelávacích programov. Počas realizácie projektu zorganizujeme 4 krátkodobé výmeny žiakov partnerských škôl a 2 krátkodobé mobility učiteľov. Počas týchto stretnutí, ale tiež v rámci vzdelávacieho procesu v školách budú žiaci pracovať na tvorbe záverečných výstupov projektu: • systém obchodovania cvičných firiem • slovník ekonomických výrazov • zbierka obchodných listov v angličtine • zbierka osobných listov v angličtine • manuál prípravy na prijímací pohovor • sprievodca trhom práce krajín EÚ • sprievodca podnikaním v krajinách EÚ • kompetenčný profil mladého podnikateľa • manuál hodnotenia práce žiakov v cvičnej firme • zoznam výsledkov vzdelávania v predmete cvičná firma Dôležitým výsledkom projektu bude vytvorenie stabilného partnerstva, ktoré využijeme v budúcnosti na rozšírenie medzinárodnej spolupráce. Všetky partnerské školy budú využívať výsledky projektu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Prezentácie, všetky výstupy a informačné materiály získané počas realizácie projektu využijú na predmetoch cvičná firma, ekonomika, obchodná korešpondencia, geografia, kultúrna príprava. Do školských vzdelávacích programov škôl sa zakomponujú výsledky výmeny skúseností nadobudnutých počas projektu. Školy môžu využívať vybrané výsledky aj pre projekty a aktivity v rámci ďalšieho alebo celoživotného vzdelávania.
Koordinátor:Spojena skola
Detva