Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rok európskeho kultúrneho dedičstva – príležitosť pre budúcnosť
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046327
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45756 €
Sumár projektu:Projekt Rok európskeho kultúrneho dedičstva – príležitosť pre budúcnosť Projekt bude realizovaný na úrovni predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania. Zapojené budú 3 partnerské organizácie – jedna škola zo Slovenska a dve školy – materská a základná škola z Nórska. Partnerstvo týchto škôl vzniklo na základe predchádzajúcej dlhodobej spolupráce a podobných požiadaviek a cieľov. Je zacielený na približne 400 učiacich sa, z toho približne 10% tvoria žiaci s istým stupňom obmedzenia /zdravotného, sociálneho.../. Hlavným cieľom projektu je propagácia kultúrneho dedičstva regiónov partnerských škôl a pochopenie veľkého potenciálu využitia v budúcnosti. Chcem dať žiakom možnosť reálne ho spoznať, zažiť, vyskúšať, overiť svoje zručnosti… Projekt bude zahŕňať celé kurikulum vzdelávania na všetkých uvedených úrovniach. Naplánovaných je 12 projektových aktivít zameraných na rozvoj záujmu žiakov o tradície a kultúru vlastnej krajiny ako aj partnerskej krajiny. Zdôrazniť chceme možnosť využitia tradičného v súčasnom svete. Dôležitým aspektom budú tradičné remeslá, ktoré môžu žiaci v budúcnosti využiť pri voľbe povolania , čo zvýši ich šance uplatnenia sa na trhu práce. Využívať budeme inovatívne ale aj v praxi overené metódy na všetkých úrovniach vzdelávania. Budú to predovšetkým metódy praktické – hra, spev, tanec, riekanky, dramatizácia, exkurzie, pracovné činnosti v remeselných dielňach, práca s IKT… Čiastkovými výstupmi projektu budú krátke videá, z uskutočnených aktivít. Konečným výstupom bude dokumentárny film zachytávajúci priebeh projektu a jeho vplyv na účastníkov a printová a elektronická verzia viacjazyčného obrázkového slovníka zameraného na terminológiu ľudových zvykov a remesiel partnerských organizácií. Plánujeme 2 výmenné mobility - jedna v každej partnerskej krajine. Zúčastní sa ich 10 žiakov a 4 učitelia. Výber účastníkov bude zrealizovaný na základe predchádzajúcej aktívnej činnosti v rámci projektových aktivít s dôrazom na ich náplň. Nadnárodná spolupráca prinesie výmenu skúseností v rámci inovatívnych vyučovacích metód v jednotlivých partnerských krajinách. Budeme využívať rovesnícke učenie pri zoznamovaní sa so zvykmi, tradíciami a remeselnými činnosťami v jednotlivých krajinách. Každá krajina bude uvedenú aktivitu realizovať vlastným prístupom a využitím vlastných vyučovacích metód, čo prinesie vyučujúcim aj žiakom možnosť vybrať si vhodný spôsob vzdelávania v budúcnosti s prihliadnutím na individuálne potreby. Neoddeliteľnou súčasťou projektu budú aktivity na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov projektu - medzinárodné elektronické kvízy a iné evaluačné nástroje na zistenie progresu v stanovených cieľoch Diseminácia čiastkových aj celkových výsledkov a komunikácia medzi účastníkmi projektu bude prebiehať cez platformu eTwinning a V rámci projektu budeme: - rozvíjať kultúrne a národnostné povedomie žiakov v medzinárodnom kontexte - podporovať záujem žiakov o tradičné remeslá, poskytovať im možnosť zoznámiť sa s nimi priamo v remeselníckych dielňach - vytvárať podmienky pre využitie týchto vedomostí a zručností pri voľbe budúceho povolania - rozvíjať iniciatívnosť a podnikavosť - schopnosť jednotlivca meniť myšlienky na skutky - schopnosť plánovať, organizovať, analyzovať, komunikovať, hodnotiť a zaznamenávať pokroky a dokončiť realizáciu alebo časť, ktorou bol jednotlivec poverený - rozvíjať kľúčové kompetencie - komunikačné, sociálne aj autonómne - poskytovať aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so žiakmi zo znevýhodneného prostredia, dostatok možností pre rozvoj ich individuálnych schopností a zručností práve prostredníctvom praktických činností v oblasti remesiel, ktoré by mohli byť prínosné pre ich uplatnenie v reálnom živote a pri začlenení s spoločnosti, - zvyšovať jazykové kompetencie učiteľov ako predpoklad k skvalitneniu celoživotného vzdelávania, - podporovať osobnostný rast pracovníkov školy, - zvyšovať spoločenský kredit učiteľského povolania a tým prispieť k jeho zatraktívneniu najmä medzi mladými ľuďmi, - stabilizovať pedagogický tím, - rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s cieľom pokračovať v realizácii eTwinning projektov a ďalších projektov Erasmus plus. Aktivít sa budú zúčastňovať žiaci a pedagógovia na všetkých stupňoch vzdelávania. Každý prispeje na úrovni svojich schopností s ohľadom na slovenský štátny vzdelávací program jednotlivých stupňov vzdelávania a snahu o jeho rozšírenie vo forme zapracovania výsledkov projektu do školského vzdelávacieho programu. Predpokladáme dlhodobý dopad na účastníkov: - na úrovni žiakov v rozvinutí ich iniciatívnosti a podnikavosti, ktorá prispeje k uplatniteľnosti na trhu práce - na úrovni učiteľov vo zvýšení kreditu na verejnosti rozvinutím osobnostných a profesijných kompetencií - na úrovni organizácií v stabilizácii pracovného tímu, zvýšení kreditu, rozvoji medzinárodných vzťahov - na úrovni regiónov v zlepšení postavenia remeselníkov a v rozvoji cestovného ruchu
Koordinátor:Zakladna skola s materskou skolou Casta
Častá