Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046351
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:115240 €
Sumár projektu:Projekt sa zameriava na prepojenie prírodných vied s digitálnymi technológiami, prepojenie moderného a tradičného sveta s odkazom na historické dedičstvo európskych krajín. Hlavnými cieľmi projektu je vytvorenie multifunkčných školských záhrad s využitím vyvýšených záhonov a kompostovania. Druhým hlavným cieľom projektu je vytvorenie open air učební v priestoroch záhrad. Zámerom je vytvoriť na škole miesto, kde žiaci budú rozvíjať svoje digitálne zručnosti a IKT gramotnosť moderným spôsobom v prírodnom prostredí. Učebňa nájde svoje využitie nielen vo vyučovaní prírodovedných predmetov, ale vzhľadom na moderné mobilné IKT zariadenia, ktoré nie sú odkázané na klasické počítačové učebne, ju plánujeme využívať aj na hodinách informatiky v prepojení na prírodovedné predmety. Záhrady budú predstavovať miesto vzdelávania v oblasti prírodovedného a environmentálneho myslenia, matematických a digitálnych kompetencií (využívanie mobilných IKT) s dôrazom na prosociálne správanie žiakov. Základné témy, od ktorých sa odvíjajú jednotlivé ciele a harmonogram aktivít projektu sú environmentálne povedomie, poľnohospodárske zručnosti, zdravá výživa a potravinová sebestačnosť. Prioritným cieľom je zároveň aj zvyšovanie digitálnych zručností žiakov prostredníctvom využitia mobililných IKT a vytvorenia digitálnych učebníc, ktoré budú následne využívané vo vyučovacom procese. Ďalším zámerom projektu je zvyšovanie národného povedomia žiakov, multikulturizmu a prirodzeného rešpektu kultúr rôznych krajín európskeho spoločenstva. Prioritným cieľom je aj zvyšovanie digitálnych zručností žiakov pomocou mobilných IKT. Súčasťou projektových aktivít budú workshopy a otvorené hodiny v jednotlivých partnerských školách zamerané na získavanie nových vedomostí a zručností v práci s IKT s využívaním vytvoreného digitálneho obsahu. Projekt si kladie za cieľ aj možnosti uplatnenia žiakov na súčasnom európskom trhu práce. Cieľom je podporiť rozvoj IT gramotnosti a IKT kompetencií u tých žiakov, ktorí svoje profesijné smerovanie chcú orientovať na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, záhradníctvo či podnikanie v agrosektore. Projektové aktivity slúžia na rozvoj IT zručností, ktoré žiaci môžu využívať práve v uvedených sektoroch, ktoré ešte v nedávnej minulosti nevyužívali IT a nekládli nároky na IT vzdelanie tak, ako je to v súčasnoti. Hlavnými metódami pri plnení projektových cieľov budú súčasné progresívne aktivizujúce metódy vzdelávania ako problémové vyučovanie, P2P vyučovanie, CLIL metóda. Prevládať bude skupinová, tímova forma prác a vzdelávania, ktorá bude prebiehať v multijazyčnom a multikultúrnom prostredí. Týmito spôsobmi plnenia aktivít dosiahneme rozvoj jazykových kompetencií a prezentačných schopností zapojených žiakov. Títo budú pracovať v medzinárodných skupinách, kde musia preukázať samostatnosť, schopnosť rozhodovať a prevziať zodpovednosť za svoju individuálnu prácu, ale aj výsledky celého tímu. Projektové aktivity budú zamerané na pestovanie národných plodín, digitálne dokumentovanie vegetačného cyklu a vplyvu klimatických podmienok na ich rast v prvom roku riešenia projektu. V druhom roku trvania projektu budú žiaci pestovať cudzie plodiny - národné plodiny partnerských krajín a potom vyhodnocovať a dokumentovať úspešnosť pestovania. Ďalším z projektových výstupov budú elektronické časopisy, ktoré budú výsledkom projektových aktivít počas vzdelávacích aktivít v partnerských krajinách. Trvalo udržateľným výstupom projektu budú založené školské záhrady, vytvorené digitálne učebnice a videodokumenty porovnávajúce vegetačný cyklus plodín v závislosti od klimatických podmienok prostredia.
Koordinátor:Zakladna skola Dargovskych hrdinov 19
Humenné