Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metódy využívané pri edukácii viacnásobne postihnutých detí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046360
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70105 €
Sumár projektu:Na základe potreby zvýšiť kvalitu odbornej práce v oblasti edukácie detí a žiakov s viacnásobným postihnutím sme sa rozhodli zapojiť do medzinárodného projektu s viacerými krajinami EÚ. Primárnym cieľom tejto spolupráce je získať vedomosti, ale najmä praktické zručnosti využiteľné pri výchove a a vzdelávaní detí a žiakom s viacnásobným postihnutím. Projektu sa zúčastní sademnásť odborníkov z oblasti edukácie a starostlivosti o deti a žiakov so sluchovým postihnutím, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s touto prácou a sú kompetentní tieto svoje vedomosti a zručnosti odovzdávať kolegom z partnerských krajín. Medzi týchto odborníkov patria učitelia - špeciálny pedagógovia, psychológovia, ktorí pri svojej práci využívajú odborné postupy, metódy a terapie. Prostredníctvom mobility odborníkov z jednotlivých partnerských krajín, príkladov dobrej praxe, prednášok, workshopov a videotréningov ako aj publikovania medzinárodného zborníka budú výsledky projektu transparentné pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Medzi výsledky projektu radíme zlepšenie kvality odbornej starostlivosti o deti a žiakov s viacnásobným postihnutím, rozšírenie odborných kompetencií všetkých, ktorí takýmto deťom a žiakom poskytujú starostlivosť o nové metódy a formy práce. V neposlednom rade sa zvýši kvalita života detí a žiakov s viacnásobným postihnutím, ich rodín a to v dlhodobom horizonte. Za podstatné považujeme tiež vytvorenie medzinárodnej podpornej siete odborníkov špecializujúcich sa na problematiku edukácie detí a žiakov s viacnásobným postihnutím, ktorí môžu aj ďalej v budúcnosti spolupracovať a podieľať sa tak sa skvalitnení služieb osobám s viacnásobným postihnutím v širšom európskom kontexte.
Koordinátor:Zakladna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim internatna Viliama Ganu
Kremnica