Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európsky vyšetrovací tím
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046397
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:72042 €
Sumár projektu:21. storočie je charakteristické dynamickými zmenami v spoločnosti. Vzdelávanie na školách zapojených do projektu musí na tieto zmeny reagovať. Dôraz sa kladie na získanie kľúčových kompetencií. Projekt rieši nedostatočné výsledky v matematike a prírodných vedách pomocou účinnej, aktivizujúcej metódy vyučovania. Podporuje získanie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom aktívnej činnosti žiakov s využitím metódy simulácie. Reaguje na rastúci záujem učiteľov o metódy, ktoré imitujú reálny svet. Aj na strane žiakov vzniká potreba získať kompetencie spôsobom, ktorý približuje reálny svet. Rozvoj relevantných a vysoko kvalitných zručností a kompetencií žiakov v sekundárnom vzdelávaní sa dosiahne prostredníctvom štyroch vzdelávacích aktivít, ktoré budú realizované ako simulácia vyšetrovania kriminálneho prípadu. Žiaci ako priami účastníci aktivít na medzinárodných stretnutiach, ale aj ako členovia organizačného tímu aj spolupracujúci žiaci pri simulácii kriminálneho prípadu získajú kompetencie potrebné pre budúci sociálny aj profesionálny život. Sú to matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky, digitálne kompetencie aj kompetencie naučiť sa učiť a spoločenské kompetencie. Cieľovou skupinou sú žiaci stredných odborných škôl na štyroch školách na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Taliansku. Z celkového počtu 184 žiakov, bude 64 priamych účastníkov aktivít realizovaných simuláciou vyšetrovacieho tímu, ostatní sa budú podieľa na ďalších projektových aktivitách. Ďalšou cieľovou skupinou sú učitelia prírodovedných predmetov v počte približne 24 učiteľov priamo zúčastnených na aktivitách a 20 učiteľov využívajúcich osvedčené postupy. Učitelia, ktorí doteraz neaplikovali metódy simulácie, alebo ich aplikovali málo, získajú väčšie sebavedomie pri ich aplikácii. Budú odovzdávať skúsenosti v rámci predmetových skupín, učiteľom ostatných predmetov v rámci školy. Aktívni učitelia môžu pokračovať v činnosti multiplikátora na regionálnej úrovni prostredníctvom metodických stretnutí. Skúsenosti z aplikácie metódy simulácie sa prenesú do metodických listov, ktoré poskytnú učiteľom návod na aplikáciu metódy pri príprave vlastných hodín. Metodické listy možno využiť ako celok, alebo použiť len jeho časti, a to v prírodovedných predmetoch, u odborných škôl aj v odborných predmetoch, v záujmovom vzdelávaní, v environmentálnych kurzoch. V rámci projektu sa uskutočnia aj online workshopy zainteresovaných učiteľov, ktoré budú slúžiť ako priestor pre výmenu osvedčených skúseností, hodnotenie uskutočnenia cieľov a dopadu projektu, hodnotenie čerpania rozpočtu projektu a disemináciu výsledkov. Partnerstvo rozvinie spoluprácu škôl, ktoré sú členom profesionálnej siete CREDCHEM Network a ešte na projekte v kľúčovej akcii 2 Strategických partnerstiev nespolupracovali, s výnimkou SPŠCH Pardubice. Spolupráca sa z chemických odborov rozširuje na odbory požiarnej ochrany, bezpečnostno-právne odbory, policajné odbory. Projekt ponúka platformu na výmenu osvedčených postupov, vďaka sieti škôl môžeme zdieľať skúsenosti z inovatívnych metód vyučovania. Zosieťovaním v rámci projektu sa vytvára predpoklad pre dlhodobé a úspešné partnerstvo a zvyšovanie objemu medzinárodnej spolupráce škôl s odbormi s rôznym zameraním v duchu európskej filozofie spájať rôznorodé skupiny ľudí.
Koordinátor:Stredna odborna skola chemicka, Vlcie hrdlo 50, Bratislava
Bratislava