Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie učiteľov 2019
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059932
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15465 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia, Kukučínova 2 v Trnave je strednou odbornou školou, ktorá v roku 2019 oslavuje 90. výročie svojho vzniku. Škola je držiteľom Charty v OVP a dlhodobo sa zapája do rôznych medzinárodných projektov. Predkladaný projekt vychádza z potrieb definovaných v Európskom pláne rozvoja a zameriava sa na tri hlavné oblasti, ktorými sú ciele v oblasti nemeckého jazyka, anglického jazyka a nadpredmetové ciele. V oblasti nemeckého jazyka je to najmä zlepšenie kompetencií zamestnancov vo vyučovaní v nemeckom jazyku, zvýšenie intenzity využívania nemeckého jazyka a skvalitnenie výučby v nemeckom jazyku, zlepšenie práce s rôznymi typmi autentických textov, príprava moderných učebných materiálov a pracovných listov. Pre anglický jazyk boli stanovené najmä tieto ciele: využívanie moderných a kreatívnych vyučovacích metód, zlepšenie schopnosti plánovať hodiny a vyučovať motivujúcim a kreatívnym spôsobom, príprava materiálov podporujúcich kreativitu, zvýšenie kvality prípravy na maturitnú skúšku, využívanie nových a moderných materiálov a postupov pri príprave na jazykové skúšky, implementovanie moderného súčasného jazyka do vyučovania anglického jazyka, zlepšenie schopnosti využívať autentické materiály na hodinách anglického jazyka so zameraním na súčasný anglický jazyk. Nadpredmetovými cieľmi sú rozvíjanie a rozširovanie skúseností z predchádzajúcich projektov, rozvíjanie odborných a jazykových kompetencií zamestnancov, zdieľanie znalostí a skúseností, zlepšenie kompetencií v projektovom manažmente. Projekt bude pozostávať z piatich mobilít účastníkov v Rakúsku, Nemecku a vo Veľkej Británii, ktoré sa uskutočnia počas letných prázdnin. Každý účastník navštívi inú vzdelávaciu aktivitu.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Trnava