Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jazykmi do Európy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059944
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16890 €
Sumár projektu:Projekt Jazykmi do Európy bude prebiehať od 12 mesiacov od 1. júna 2019. Plány gymnázia sú v rámci cieľov tohto projektu zamerané predovšetkým na mobility jednotlivých pedagógov na prehĺbenie ich metodických a jazykových zručností a kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitnú výuku predmetov v cudzom jazyku a cudzích jazykov na bilingválnom štúdiu všeobecne, keďže sa na tomto type štúdia od žiakov vyžaduje dosiahnutie jazykovej úrovne C1 podľa CEFR. V prípade, že sa učitelia nebudú mať možnosť pravidelne oboznamovať s novými metódami výuky cudzích jazykov a nebudú v sústavnom kontakte s autentickým jazykom, ktorý vyučujú, budú len veľmi ťažko schopní motivovať žiakov a poskytovať im kvalitnú výuku. Ďaľším aspektom, ktorý sledujeme v tomto projekte je hľadanie nových partnerov pre spoločné projekty do budúcnosti, nakoľko naša škola vidí veľký význam vo výmene skúseností medzi žiakmi ako aj pedagógmi a v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami a taktiež senzibilizácia komunity pre potreby multikulturnej spoločnosti. V rámci tohto projektu plánuje vycestovať do Spojeného Kráľovstva, Írska, Talianska a Španielska sedem učiteliek, ktoré vyučujú cudzie jazyky- anglický a španielsky a tiež predmety ako matematika, chémia a občianska náuka v anglickom jazyku alebo špecifické predmety pre bilingválnych študentov. Všetky účastníčky vyučujú značný počet hodín v bilingválnej sekcii gymnázia, kde žiaci v maturitnom ročníku dosahujú úroveň anglického jazyka C1. Predpokladané výsledky sú: -zvýšenie jazykovej úrovne pedagógov, -aktívne používanie osvojených kreatívnych metód vo vyučovacom procese pôsobiace na motiváciu študentov dosahovať lepšie štúdijné výsledky, -vytvorenie siete medzinárodných kontaktov, -posilnenie osobnosti a sebavedomia pedagóga v rámci jeho profesionálneho rozvoja, -príprava autentických prezentácií a materiálov pre kolegov a študentov, -modernizácia vyučovania, -senzibilizácia pre multikultúrnu spoločnosť. Vybraté učiteľky sa plánujú zúčastniť Kurzov CLIL, kreatívnej metodiky a jazyka pre pokročilých. Všetky kurzy sú vedené odborníkmi v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagógov. Z dlhodobého hľadiska bude projekt prínosom hlavne pre študentov, ktorí budú mať možnosť učiť sa od profesionálne a jazykovo zdatnejších pedagógov, prehlbovať si jazykové znalosti v kreatívnom procese a tým sa im znásobia možnosti uplatnenia sa v ďalšom štúdiu alebo zamestnaní v rámci celej Európy. Očakáva sa tiež, že zúčastnené osoby prinesú poznatky o organizácii vyučovania v hostiteľských krajinách a tak prispejú k modernizácii systému gymnázia. Vytvorenie siete osobných medzinárodných kontaktov umožní škole v budúcnosti ľahší výber partnerov pre spoluprácu na projektoch EU v budúcnosti. Tento mobilitný projekt má pre naše Gymnázium veľký význam, nakoľko pomáha zásadne skvalitňovať vyučovanie nielen cudzích jazykov a do školy a tiež celej komunity učiteľov vnáša kreativitu a inováciu.
Koordinátor:Gymnázium
Nitra