Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavaním medzinárodných skúseností chceme dávať žiakom viac.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059954
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21855 €
Sumár projektu:Naša škola patrí k najväčším v žilinskom regióne. Študuje tu 844 žiakov v 6 študijných odboroch. Škola sa zapája do experimentálnej výučby a overovania nových učebných odborov a predmetov v oblasti IKT a elektrotechniky. Vznikli u nás nové odbory - Logistika a Informačné a sieťové technológie. Výučba je zameraná aj na celosvetovú CISCO sieťovú akadémiu. Učitelia sa venujú žiakom aj nad rámec vyučovania, preto sú mnohí úspešní aj na rôznych súťažiach nielen v okresných kolách, ale aj v krajských a postupujú na celoslovenské kolá, ako napríklad Zenit programovanie, SOČ, Klokan, Zenit v strojárstve, 3D print, ale aj v rôznych športových súťažiach. Súčasťou štúdia je aj každoročne povinná dvojtýždňová prax v podnikoch a firmách, či úradoch. Škola sa zapája do mnohých projektov vyhlásených nielen vládou a ministerstvom, ale aj inými organizáciami - Siemens, Kia, Volkswagen, Orange, Tesco... Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku pre širokú verejnosť. Škola bola v minulosti zapojená do viacerých projektov, hlavne na vytváranie nových študijných odborov a k tomu potrebných učebníc. Škola má vo svojom strategickom pláne vyučovať väčšiu časť predmetov metódou CLIL, na niektorých predmetoch sa tento spôsob výučby už využíva. V každej triede sa nachádza multimediálny počítač s pripojením na internet a interaktívna tabuľa. Aby škola a jej učitelia mohli aj naďalej napredovať v oblasti inovácií, potrebujú hľadať nové inšpirácie, výzvy a skúsenosti. Plánujeme poslať 9 učiteľov na rôzne typy krátkodobých štruktúrovaných kurzov, ako napríklad kurz pre riadiacich pracovníkov, kurzy pre zlepšenie vyučovania anglického jazyka - hlbšie sa venovanie kultúrnym témam, využívanie prvkov drámy na hodinách, kurzy pre učiteľov odborných a spoločenskovedných predmetov - na zlepšenie metód vyučovania, zvýšenie kreativity, využívanie IKT na hodinách. Cieľom projektu je, aby učitelia zapojení v projekte sa aktívne podieľali na tvorbe materiálov pre nové študijné odbory.. Aby boli nápomocní pri vytváraní nových učebníc, ktoré sa zatiaľ nenachádzajú na slovenskom trhu a tiež aby prispeli k inovácii a modernizácii súčasných vyučovacích osnov. Materiály vytvorené pre študentov ukladáme do prostredia MOODL na serveri na našej škole, ktorý je cez internet prístupný aj širokej verejnosti. Očakávame, že z projektu bude mať veľký prínos naša škola: -zlepší sa riadenie školy aj v oblasti ďalšieho strategického plánovaného rozvoja školy - zvýši svoj kredit u širokej verejnosti, a tak zvýši záujem žiakov o štúdium na našej škole - oboznámi sa s inovačnými metódami vo výučbe na miestnej i celoštátnej úrovni - posilní medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v oblasti vzdelávania - bude môcť porovnať odborné vzdelávanie v Severnom Írsku s našou školou a bude tak môcť implementovať niektoré skúsenosti do výučby na našej škole - rozšíri metódu CLIL do viacerých odborných a spoločenskovedných predmetov Vedenie školy: - zefektívni riadenie školy implementáciou získaných poznatkov v súčasnosti i v oblasti ďalšieho rozvoja strategického plánovania školy Žiaci: - väčšie zaangažovanie pri vyučovaní vďaka vhodným metódam učiteľov a tým zlepšenie pozornosti vo vyučovacom procese - zlepšenie kreatívneho myslenia - zvýšenie medzikultúrneho povedomia, vrátane sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti vďaka osobným skúsenostiam učiteľa - zvýšenie samostatnosti žiakov pri schopnosti nájsť a využiť on-line programy a mobilné aplikácie, ktoré im pomôžu v jazykových aj odborných zručnostiach - vďaka integrovaniu IKT do CLIL výučby a zážitkovým metódam si rýchlejšie osvoja nové učivo aj v cudzom jazyku Učitelia a kolegovia: - získanie nadšenia a nových nápadov pre ďalšiu prácu - efektívnejšie plánovanie výučby pri vyučovaní kultúrnych aspektov a rozdielov na základe osobných skúseností - zlepšenia schopnosti používať prvky drámy, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť u žiakov - zvýšenie medzikultúrneho povedomia, vrátane sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti - rozvoj jazykových zručností pri využívaní zahraničnej literatúry - zvýšenie schopnosti nájsť a využiť on-line programy a mobilné aplikácie, ktoré pomáhajú študentom v jazykových aj odborných zručnostiach - zvýšenie schopnosti navrhovať a využívať vzdelávacie materiály, prostriedky a nástroje na podporu štúdia - zvýšenie príležitosti pre profesionálny a profesijný rozvoj - prehľad o používaní CLIL - integrovanie IKT do CLIL výučby s použitím zážitkových metód - oboznámenie sa a využívanie praktických on-line nástrojov vhodných pre CLIL a učebných pomôcok vyvinutých špeciálne pre CLIL - oboznámenie sa s používaním týchto nástrojov, aby si dokázali sami pripraviť výučbový materiál vhodný nielen pre CLIL - zlepšenie slovnej zásoby v cudzom jazyku, zlepšenie komunikácie - získanie priateľstiev v celom regióne Európy, nadviazanie kontaktov pre prípadné ďalšie spolupráce
Koordinátor:Stredná priemyselná škola informačných technológií
Kysucké Nové Mesto