Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrou a zážitkom k lepším školským výsledkom
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059956
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9015 €
Sumár projektu:ZŠ Hlinné je neplnoorganizovaná základná škola, ktorá poskytuje primárne vzdelanie na I. stupni ZŠ, v ktorej je veľa žiakov z multikultúrneho prostredia. Je miestom, ktoré žiakov motivuje a podporuje k aktívnemu učeniu sa. Snaží sa rozvíjať ich základné kompetencie pre život, jazykové a počítačové zručnosti a posilniť ich motiváciu k učeniu. Projekt „Hrou a zážitkom k lepším školským výsledkom“ je snahou rozvíjať a inovovať vyučovací proces na škole v súlade so súčasnými potrebami žiakov školy a aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania. Medzi hlavné ciele projektu patrí zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti zábavného a zážitkového vyučovania, hier, inovatívnych a aktivizujúcich metód a IKT, ale aj rozširovanie praktických skúseností v oblasti využívania CLIL a aplikovanie týchto získaných poznatkov a skúseností z mobility do vyučovacieho procesu. Implementovaním vyššie spomenutých aktivít by sme chceli motivovať žiakov k častejšiemu plneniu si školských povinností, zlepšeniu ich študijných výsledkov a prispieť tak k vytvoreniu návykov pre pravidelné učenie. Aktuálnym potrebám našej školy a učiteľov najviac zodpovedajú kurzy ponúkané organizáciou Executive Training Institute so sídlom na Malte pod názvom CLIL praktická metodológia pre učiteľov pracujúcich s CLIL, CLIL – Technológia a IKT nástroje pre učiteľov pracujúcich s CLIL, Posilnenie zručností v oblasti IKT - využívanie technologických nástrojov, Zábavné učenie sa a hry – Metodológia pre základné školy a z hľadiska rozvíjania jazykových kompetencií kurz Plynulosť a rozvoj anglického jazyka pre pedagogických zamestnancov pre učiteľov nejazykových predmetov. Tieto vzdelávacie kurzy sa rozhodli absolvovať traja pedagógovia, ktorí zároveň zastrešujú hlavné kurikulárne oblasti, ako aj prácu so žiakmi so ŠVVP, čím sa zabezpečí primeraná implementácia vzdelávacích výstupov do všetkých vyučovacích predmetov a posilní sa tým inkluzívne vzdelávanie na škole. Veríme, že toto je cesta k proaktívnemu prístupu a k podpore a zlepšeniu vzdelávania našich žiakov pochádzajúcich z málo podnetného prostredia, ktorí často neprejavujú veľký záujem o vzdelávanie. Sme presvedčení, že novozískané vedomosti z kurzov prispejú k zlepšeniu súčasného stavu a budú mať pozitívny dopad na našich žiakov a miestnu komunitu. Veríme tiež, že kurz prispeje k skvalitneniu vyučovacieho procesu aj v širšom meradle a rozvinutiu medzinárodnej spolupráce s inými učiteľmi primárneho vzdelávania z rôznych európskych krajín predovšetkým prostredníctvom eTwinningových projektov v budúcnosti.
Koordinátor:Obec Hlinné, Základná škola Hlinné 138
Hlinné