Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASS WITHOUT WALLS - EDUCATION WITHOUT BOUNDARIES
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059958
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:14550 €
Sumár projektu:Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove poskytuje úplne stredné odborné vzdelanie v odbore staviteľstvo už viac než 20 rokov a v Nitrianskom kraji patrí medzi školy s výbornou reputáciou. Medzi priority vzdelávania patrí odborné vzdelávanie a výchova stredných technických kádrov pre stavebníctvo,výučba grafických informačných systémov a cudzích jazykov. Medzi dlhodobé plány školy patri potreba zmeny výchovno-vzdelávacieho procesu z vnútra školy a práve účasť na štruktúrovaných kurzoch pomôže tieto zmeny uskutočniť. Potrebou školy je identifikovať a postupnými krokmi meniť kľúčové oblasti, ktoré budú len začiatkom procesu zmien a položia základy dlhodobému kvalitatívnemu rozvoju školy. Postupnými krokmi chceme zmeniť zaužívané metódy a stratégie,krok za krokom zabezpečiť prechod od tradičného modelu vzdelávania-ktorý neodráža skutočné potreby spoločnosti,trhu práce a samotných účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu k modernému, otvorenému a flexibilnému modelu,ktorý bude pružne reagovať na potreby spoločnosti, žiakov, trhu práce a miestnej komunity. Všetky zmeny budú pravidelne vyhodnocované a následne prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Do projektu sa zapojilo spolu 6 učiteľov - z toho 4 učiteľky odborných predmetov a 2 učiteľky cudzích jazykov. V prebehu najbližšieho obdobia plánujú absolvovať 3 vzdelávacie aktivity - zúčastnia sa 3 štruktúrovaných kurzov, ktoré svojim obsahom naplnia kľúčové potreby školy: Benchmarking Finnish Education System; Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer a Digital education. Počas týchto kurzov si osvoja nasledovné zručnosti:ako využívať metódu benchmarkingu na skvalitnenie školy;ako rozvíjať inovatívne a progresívne myšlienky v spolupráci s ostatnými členmi projektového tímu a pedagogického zboru;ako prepojiť hlavnú misiu školy s cieľmi inovácie v zmysle zmien v myslení, postojoch a cieľoch učiteľov a žiakov;ako implementovať zdieľané skúsenosti a príklady dobrej praxe do podmienok školy;ako navrhnúť realistický plán jednotlivých krokov inovácií-stanovenie a realizácia krátkodobých a dlhodobých cieľov a ich vyhodnotenie;ako zabezpečiť systematický a kontinuálny inovatívny prístup vo všetkých oblastiach chodu školy;ako zabezpečiť implementáciu inovatívnych prvkov do obsahu a formy vyučovania odborných predmetov;ako využívať nové metodologické postupy vo vyučovaní ;ako vytvoriť pútavé, kreatívne a interaktívne učebné materiály pre potreby rôznych skupín žiakov a záujemcov o neformálne vzdelávanie;ako zapájať žiakov a školu do rôznych typov spolupráce /projekty eTwinning,vzdelávacie programy EÚ,online spoločné vyučovanie s partnerskými školami/; ako zlepšiť komunikačné zručností v nemeckom jazyku; implementovať metódu CLIL do nejazykových odborných predmetov. Digitalizácia vyučovania a využívanie IKT technológii môže tiež významne prispieť k zlepšenie práce so žiakmi s nedostatkom vedomostí. Využívanie metód ako napríklad Flipped classroom umožní žiakom, aby si kľúčové zručnosti a kompetencie osvojili vlastným tempom a mali kedykoľvek možnosť prístupu k digitalizovanému obsahu na voľne dostupnom vzdelávacom portály.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Hurbanovo