Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učme sa a hrajme v modernej Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059962
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18480 €
Sumár projektu:Cieľom a obsahom mobility Erasmus + KA 1 s názvom " Učme sa a hrajme v modernej Európe " je poskytnúť našim učiteľom možnosť vzdelávať sa prostredníctvom vycestovania do Spojeného kráľovstva, Írska a Fínska. Učitelia si tak zlepšia jazykové kompetencie v anglickom jazyku, ktorý primárne v našej ZŠ vyučujeme. Výučbu učiteľov a ich zdokonalenie sa v anglickom jazyku využijeme na efektívnejšiu projektovú spoluprácu na medzinárodnej úrovni, zvýšenie jazykových a odborných kompetencií na bežnej hodine anglického jazyka, v metóde CLIL , dramatizácii anglických textov a celkovej modernizácii doterajšej úrovne vyučovania jazykov na našej škole. Štúdium na prestížnych školách zaoberajúcich sa práve vzdelávaním učiteľov, má za cieľ zvýšiť podiel komunikatívnej zložky vo výučbe jazykov, inovovať vyučovací proces v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti vzdelávania. Žiakov chceme podporovať vo viacjazyčnosti. Nadviazaním priateľstiev s kolegami z EU chceme búrať jazykové bariéry a spoznávať rozmanité kultúry a potrebu celoživotného vzdelávania sa nielen cudzích jazykov. Našim cieľom je transformovať našu ZŠ školu na modernú a podnetnú vzdelávaciu inštitúciu v európskom kontexte. Novými naučenými pedagogickými inováciami vo výchovno vzdelávacom procese chceme napĺňať individuálne potreby našich žiakov. Mobility sa zúčastní 6 pedagógov v rôznych kurzoch v krajinách: Írsko, Spojené Kráľovstvo a Fínsko. Mobilitou Erasmus + KA1 2019 by sme radi posilnili kľúčové kompetencie v štruktúrovaných kurzoch : CLIL , Dráma, Praktické metódy a nápady v triede, Zlepši si angličtinu, Moderná angličtina pre učiteľov a Fínsky školský vzdelávací systém.Riaditeľka školy sa zúčastní štruktúrovaného kurzu vo Fínskych Helsinkách s názvom : Structured Educational Visit to Schools / Institutes & Training Seminars. Cieľom mobility je nadobudnutie zručností riadenia modernej školy, navštívi fínske školy, spozná školský systém Fínska, zúčastní sa seminárov zameraných na rôzne témy. Po absolvovaní kurzu plánuje riaditeľka implementovať novú vzdelávaciu kultúru a prvky manažmentu na podmienky našej školy.Kurzom Activate your English for Teaching / B1+, B2 / v Írskom Dubline si učiteľ sekundárneho vzdelávania stanovil cieľ zlepšiť a zefektívniť komunikačné kompetencie v angličtine v každodenných situáciách. Kurzom : Content and Language Intergrated Learning / CLIL 1 / v Spojenom kráľovstve v meste Exeter pedagóg primárneho vzdelávania a ANJ získa praktické nápady aktivít CLIL, zlepší si komunikačné schopnosti, zručnosti, techniky učenia, využívanie webových stránok a rôznych zdrojov. Kurzom získa možnosť spolupráce s kolegami z rôznych krajín. V praxi použije metódu CLIL efektívnejším spôsobom a svoje vedomosti spolu s portfóliom CLIL odovzdá prostredníctvom seminára svojim kolegom doma . Kurz po názvom : Drama Techniques for the English Language Classroom v Spojenom kráľovstve v meste Exeter prinesie učiteľke primárneho vzdelávania a ANJ zdokonalenie komunikačných zručností, vedomostí anglickej kultúry, metodológie, techník využitia dramatizácie. Prostredníctvom moderných aktivít bude vedieť efektívnejšie pracovať so žiakmi na hodinách anglického jazyka, používať základné dramatické zručnosti.Nahliadne do metodík dramatizácie v primárnom vzdelávaní v UK ,vymení si skúsenosti a nápady s učiteľmi EU. Kurz Practical Ideas for the Primary Classroom v Spojenom kráľovstve v meste Exeter sľubuje učiteľovi primárneho vzdelávania a ANJ nové, moderné praktické a pútavé aktivity, ktoré zahŕňajú rozvoj jazykových schopností, nové teórie výučby, učebné štýly, moderné technológie a metódy v primárnom vzdelávaní .Naučí sa nové metódy ako využívať materiály a pomôcky na vyučovaciu hodinu. Od kurzu očakáva množstvo nápadov ako pracovať v skupinách a usporiadať či zorganizovať triedu inak,moderne.Svoje získané jazykové a komunikačné kompetencie bude ďalej využívať pri svojom eTwinning projekte "Let´s Get Physical", ktorý si vyžaduje komunikáciu s kolegami z Anglicka a Švédska. Mobilita prinesie nové kontakty s učiteľmi Európy. Jazykový kurz Advanced English for Teachers v Exeteri prinesie učiteľke 2.stupňa vyššie kompetencie pri praktickom používaní jazyka. Pomôže jej zlepšiť jazykové zručnosti, gramatiku, slovnú zásobu, výslovnosť. Spozná nové trendy v anglickom jazyku a jeho variácie. Týmito mobilitami, ktoré zahŕňajú návštevy škôl vo Fínsku očakávame zlepšenie manažmentu školy. Sebavedomie v používaní anglického jazyka prenesieme do tried. Poskytneme žiakom kvalitné - moderné vzdelávanie. Nadobudnuté zručnosti budeme aplikovať aj v jazykových kurzoch v jazykovej školy. Vytvoríme medzinárodné priateľstvá s kolegami, ktorých sme spoznali v zahraničných kurzoch. Kolegov budeme motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu v zahraničí prostredníctvom Erasmu +. Všetci šiesti pedagógovia sú prínosom pre našu školu.Účasť na mobilite si svojou zapálenou prácou pre školu, žiakov a spoločnosť rovnakým dielom zaslúžia.
Koordinátor:Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
Košice