Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zo školskej lavice do elektronickej firmy
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059975
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku bola založená v tradičnom študentskom mestečku medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Z hľadiska typu školy a ponúkaného rozsahu vzdelávania ide o školu regionálneho významu. V súčasnosti ponúka štúdium v študijných a učebných elektrotechnických odboroch so zameraním na najmodernejšie informačné a komunikačné technológie. Systém štúdia, ktorý bol jednorázovou prípravou na celý život postupne meníme na pružný systém celoživotného vzdelávania. Snažíme sa, aby sa naši absolventi dokázali pružne prispôsobiť potrebám a podmienkam na trhu práce. Dôraz kladieme na rozvoj osobnosti žiakov, jazykové vedomosti, tvorivosť pri riešení problémov a na všestranné využívanie počítačov a internetu. V predkladanom projekte nám ide hlavne o posilnenie profesijných a jazykových kompetencií učiteľov anglického jazyka, motivácie, sebadôvery, podporu odborného rozvoja a ich celoživotného vzdelávania; zintenzívnenie kvality vyučovania anglického jazyka cez odbornú angličtinu využívaním inovačných metód a tak motivovať žiakov; podporu prípravy žiakov na reálny život, uplatnenie na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj vo svete; nadviazanie kontaktov so školami v zahraničí a prípravu nových projektov a tak podporiť multikultúrne povedomie žiakov a učiteľov; skvalitnenie využívania IKT; zvýšenie konkurencieschopnosti školy a zlepšenie mena školy. Projektu sa zúčastnia 4 kvalifikovaní vyučujúci anglického jazyka. Súčasťou tímu je aj vedúca predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov a spoločenskovedných predmetov, garant pre anglický jazyk zodpovedná za organizáciu práce PK a aktivity, súťaže v rámci PK. Vybraný kurz je určený pre učiteľov anglického jazyka na odborných školách a jeho cieľom je zvýšenie profesijných kompetencií hlavne na úrovni zlepšenia jazykových a metodických kompetencií so zameraním na britský školský systém, zlepšenie používania anglického jazyka v odbornej oblasti, získanie nových nápadov vo vyučovaní anglického jazyka ako cudzieho jazyka v odbornej oblasti, aktualizovanie vedomostí o rôznych aspektoch britského priemyslu týkajúceho sa odborov, ktoré sa študujú na našej škole. Zároveň má táto aktivita viesť k posilneniu práce v tíme a k zlepšeniu medziľudských vzťahov v pedagogickom kolektíve. Projekt je rozpracovaný do troch fáz. V prípravnej fáze budú účastníci zaregistrovaní vo vybranej partnerskej inštitúcii a bude vytvorený podrobný časovo-tematického plánu projektu s dátumami jednotlivých aktivít a úloh s nimi súvisiacich spolu s menami osôb zodpovedných za aktivity, výstupy. V druhej fáze projektu, ktorá je jeho realizáciou, si účastníci pripravia osobné plány s ich očakávaniami, spôsobe prípravy na mobilitu, zoznam zručností a kompetencií, absolvujú plánovanú vzdelávaciu aktivitu, poskytnú spätnú väzbu, vytvoria metodické materiály, zorganizujú workshopy, budú sa venovať diseminácii výsledkov projektu. V záverečnej fáze projektu vyhodnotia splnenie plánovaných aktivít.
Koordinátor:Stredná odborná škola elektrotechnická
Liptovský Hrádok