Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIL a inkluzívne vzdelávanie
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-059994
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19465 €
Sumár projektu:Projekt CLIL a inkluzívne vzdelávanie zahŕňa Základnú školu Ul. Vajanského 2844/47 v Lučenci a vzdelávacie inštitúcie pôsobiace vo Veľkej Británii, Španielsku, Taliansku a Českej republike. Vzdelávacích kurzov v zahraničí sa zúčastnia 3 pedagógovia z 1. stupňa ZŠ, 4 pedagógovia z 2. stupňa a riaditeľka ZŠ. V projekte sú zastúpené všetky stupne školy, t.j. vedenie školy, prvý a druhý stupeň, čím sa deklaruje úspešnosť projektu a splnenie cieľa, prečo škola projekt chce realizovať. Po skončení projektu sa očakáva jeho priaznivý dopad nielen na vzdelávanie, inštitúciu, pedagógov a žiakov školy, ale aj na školy v regióne. Projekt poskytne učiteľom vedomosti a poznatky o metóde CLIL (skratka anglického Content and Language Integrate , výuka vzájomne prepájajúca jazyk a obsah), ktoré využijú vo vyučovaní na prvom a druhom stupni základnej školy. Vyučovanie prostredníctvom vhodných výchovno - vyučovacích stratégii bude smerovať k zlepšeniu výchovno – vzdelávacích výsledkov všetkých žiakov, ako aj žiakov so zdravotným znevýhodnením. Cieľom projektu je nadobudnúť a získať nové inovatívne kompetencie a inšpirujúce podnety pre učiteľov, ktoré prispejú k skvalitneniu inkluzívneho vzdelávania na škole. Získané vedomosti prispejú nielen k zlepšeniu ich doterajších kompetencii a lepšiemu pochopeniu integrovaných žiakov, ale aj k nadobudnutiu nových výziev v učiteľskej profesii, motivácii ďalších pedagogických a odborných zamestnancov k vzdelávaniu v zahraničí, hlbšiemu pochopeniu praxe, vzdelávacieho systému a vzdelávania v iných krajinách. Okrem iného účastníci kurzov získajú skúsenosti pri poznávaní kultúr a národných hodnôt iných národov, ktoré prispejú k výchove proeurópsky orientovaných, zdravo sebavedomých a slušných ľudí, ktorý sa cítia byť občanmi Európy, pričom si uvedomujú svoju národnú príslušnosť a identitu. Vzájomná výmena skúseností a dobrej praxe je neoceniteľný benefit, ktorý účastníci kurzov získajú. Získanie nových poznatkov, informácií a skúseností bude motivovať pedagógov k ich celoživotnému vzdelávaniu, bude motivovať žiakov učiť sa a získavať vedomosti a v neposlednom rade sa zvýši kredit a konkurencie schopnosť školy v regióne. Organizácie zabezpečujúce kurzy, ich profesionálni lektori, poskytnú pedagógom nielen svoje vedomosti a poznatky, ale aj množstvo materiálov, ktoré naši učitelia budú môcť využiť vo svojej práci a diseminovať medzi ostatnými pedagogickými zamestnancami. Účastníci kurzov získajú po ich absolvovaní medzinárodne uznávané certifikáty, ktoré prispejú k profesionálnemu osobnému rastu a zvýšia kredit školy.
Koordinátor:Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec
Lučenec