Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skvalitnením kľúčových kompetencií učiteľov zvyšovať kvalitu výučby na SPŠD
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060006
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5050 €
Sumár projektu:Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave je jedinou priemyselnou školou v bratislavskom kraji, ktorá ponúka študijné odbory zamerané na dopravu. Má dobré technické zázemie a spolupracuje s autoservismi, dopravnými a logistickými firmami, v ktorých žiaci absolvujú odbornú prax. Škola prevádzkuje aj vlastnú autoškolu. Absolventi sa stávajú odborníkmi v cestnej doprave, získavajú odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave a sú mimoriadne žiadaní na trhu práce. Keďže v posledných rokoch sa z rôznych dôvodov znižuje počet žiakov školy a zvyšuje sa počet tých, ktorí zo školy odchádzajú v priebehu štúdia, škola venuje osobitnú pozornosť zatraktívneniu zavedených študijných odborov zapojením žiakov do rôznych programov na zlepšenie jazykových a komunikačných zručností, spoluprácou s bývalými absolventami školy pri realizácii praxe vo firmách a dopravných podnikoch, zlepšovaniu digitálnych a podnikateľských zručností žiakov. Motivovať mladých ľudí, aby začali kariéru v oblasti dopravy môžu iba odborne a pedagogicky erudovaní pedagógovia, ktorí sa neustále vzdelávajú i s pomocou moderných informačných technológií na Slovensku i v zahraničí. Preto jedným z najdôležitejších cieľov rozvoja školy je podpora rôznych vzdelávacích prístupov vrátane primeraného využívania digitálnych technológií v odbornom vzdelávaní a príprave a z toho vyplývajúca inovácia obsahu a metód vzdelávania najmä v odborných predmetoch. Cieľom projektu Skvalitnením kľúčových kompetencií učiteľov zvýšiť kvalitu výučby na SPŠD je absolvovanie niekoľkodenných odborných školení. Školenia pre odborných učiteľov budú zamerané na zvládnutie práce s modernými technológiami, ktoré sú používané v dopravných, zasielateľských a logistických firmách i autoservisoch. Školenie určené pre učiteľku anglického jazyka a triednu učiteľku je zamerané na získanie komunikačných zručností, ktorých používaním možno zabrániť konfliktom so žiakmi a ich predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Po absolvovaní školení očakávame zavedenie informačného systému, resp. iných získaných vedomostí a zručností do priameho vyučovacieho procesu. Tomuto bude predchádzať aktualizácia relevantnej pedagogickej dokumentácie, ktorá bude výsledkom didaktickej transformácie obsahu jednotlivých školení do školského vzdelávacieho programu. Je známe, že využívanie IKT všeobecne pomáha motivovať k učeniu sa. Motivovaní žiaci dokážu pracovať efektívnejšie a vedia využiť svoje vedomosti v praxi. Práve motivácia ovplyvňuje ich chuť k učeniu a ich výsledky. Očakávame, že zavedenie informačného systému LORI i ďalších podobných produktov skvalitní vyučovací proces na škole a stane sa motiváciou nielen pre žiakov, ale i súčasných a budúcich učiteľov odborných predmetov, ktorí budú vyučovať na našej škole. Realizácia úspešného projektu zviditeľní školu v regióne a pritiahne väčší počet žiakov do I. ročníka.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná
Bratislava