Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné potravinárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a agroturistika
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060027
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3910 €
Sumár projektu: Enjoy Italy je mladá organizácia, pôsobiaca v oblasti vzdelávania pod vedením Alesandra Gariana, ponúkajúca v roku 2019 5 dňový štruktúrovaný kurz z s názvom Kvalitné potravinárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a agroturistika. Cieľom tohto projektu je získať nové námety pre skvalitnenie vzdelávacích programov a zavádzanie progresívnych foriem a metód vo vyučovaní odborných poľnohospodárskych predmetov, nadviazanie spolupráce a príprava študentov pre medzinárodný trh práce. Osoby priamo zapojené do projektu sú Ing. Ján Lazar a MVDr. Magdaléna Barnišinová, PhD., ktorých profesijná špecializácia učiteľov odborných poľnohospodárskych predmetov priamo korešponduje so zameraním stáže. Program projektu je rozvrhnutý nasledovne: 1. deň: Detailné predstavenie programu kurzu a zoznámenie sa s účastníkmi, brainstorming, team building, charakteristika potravinárskeho priemyslu, udržateľného poľnohospodárstva a agroturistiky, hodnoty a kľúčové faktory 2-4. deň: Návštevy úspešných firiem v daných oblastiach, diskusie s manažérmi a zamestnancami 5. deň: Spoločná príprava jedla, prezentácia menu, hodnotenie kurzu, vydávanie certifikátov, plánovanie ďalšej spolupráce Účasť na projekte umožní vyučujúcim a následne i študentom nahliadnuť do chovu hospodárskych zvierat a procesu výroby potravín v inej krajine. Témy ako kvalita potravín, udržateľnosť rozvoja, životné prostredie, zdravý životný štýl, kooperácia a organizácia výrobných procesov sú vysoko aktuálne a ich riešenie na nadnárodnej úrovni je kľúčové pri snahe vychovávať študentov, ktorí budú schopní úspešne sa uplatniť sa vo svojom odbore i na medzinárodnom trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Žilina