Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aby sme ich viedli správnou cestou
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060038
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32930 €
Sumár projektu:Verejná mienka a súčasné školstvo preferuje trend inkluzívneho vzdelávania detí s postihnutím. Začlenenie týchto ľudí do spoločnosti a uspokojenie ich potrieb je cieľom strategických dokumentov našej krajiny a celej Európskej únie. Aj keď zmeny, ktoré niekoľko rokov nazad priniesla školská legislatíva smerujú jednoznačne k podpore integrácie a inklúzie, špeciálne školy zostávajú plnohodnotnou súčasťou slovenského školského systému a v pozícii rovnocenného partnera sú pripravené poskytovať svojej klientskej základni služby založené na odborných základoch a širokých skúsenostiach. Tento projekt umožní riaditeľke školy, projektovej manažérke, 10 učiteľom a asistentke učiteľa rozšíriť svoje vzdelanie a pracovné skúsenosti v oblastiach, starostlivosti žiakov s mentálnym postihnutím rôzneho stupňa vzdelávaných vo variantoch A, B a C špeciálnej školy. Cieľom projektu je: „Zvýšiť úroveň kompetencií zamestnancov školy v oblasti riadenia, manažmentu, výchovy a vyučovania žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Krátkodobými vzdelávacími mobilitami podporiť pedagógov v práci so žiakmi zo SZP a MRK metódami dramatickej výchovy, Montessori pedagogiky , kompenzačných, zážitkových a kreatívnych techník, rozšíriť ich portfólio o metódy a formy aj neformálneho vzdelávania a kreatívneho učenia, tým podporiť konkurencieschopnosť školy, zatraktívniť jej ponuku a zamedziť vyhoreniu zamestnancov.“ Vysoké percento detí našej školy je z rodín zo sociálne slabého prostredia. Tie sa vyznačujú niekoľkými charakteristickými znakmi, z ktorých najvýznamnejšie sú nízke vzdelanie a príjmy pod úrovňou životného minima. Je vysoký predpoklad, že z takého prostredia pochádzajú deti s nízkym sebavedomím, ktoré nedokážu čeliť nástrahám otvoreného sociálneho prostredia, v mladom detskom veku siahajú po návykových látkach, krátia si chvíle asociálnou činnosťou a ich asimilácia do priemernej society je veľmi ťažká. V ich životoch chýbajú hodnotné vzory, stereotypy vedúce k pracovným návykom, nemajú vybudovaný pocit zodpovednosti za svoju budúcnosť a tento postoj si nesú do dospelosti. Okrem mentálneho postihnutia trpia materiálnym nedostatkom a nedostatkom pozitívnych výchovných vplyvov zo strany rodiny. Môžeme tvrdiť, že jeden z mála pozitívnych vplyvov v ich živote zaujíma naša škola. Učitelia nie sú pre našich žiakov cudzí ľudia, ich pracovná doba nekončí na konci vyučovania, sú neustálou oporou pre nich a ich rodiny, sú nielen odborníkmi ale ľuďmi s veľkým srdcom. Vzdelávacie kurzy sú vybrané tak, aby nadobudnuté kompetencie učiteľov viedli k rozvoju sebavedomia našich žiakov, posilňovaniu kultúrnej identity a senzibilizácie, k zvýšeniu akceptácie rôznorodosti a ich schopnosti presadiť sa v živote v medziach ich schopností. Najdôležitejším faktorom sebapresadenia je moment pocitu úspechu, o ktorý sa u našich žiakov snažíme vytváraním vhodného prostredia, výberom účinných metód a foriem práce, neformálnymi a zážitkovými formami vyučovania a neustálym zdokonaľovaním svojej odbornosti. Úsilie našich učiteľov vedie k zvýšenému záujmu žiakov o školské vzdelávanie a mimoškolské aktivity, k eliminácii záškoláctva a asociálnej činnosti a k podaniu pomocnej ruky k správnej ceste do života. Kreatívne a inovatívne metódy vyučovania , v ktorých sa naši učitelia prostredníctvom vybraných kurzov v zahraničí zdokonalia, majú silu ovplyvniť postoje mladých ľudí k zásadným otázkam a problémom spoločnosti. Dokážu budovať ich sebavedomie, zvýšiť ich šancu byť odolným voči vplyvu extrémistických názorov, nepodliehať jednoduchým riešeniam ktoré ich často dostanú do stretu so zákonom a čeliť nástrahám súčasného sveta.
Koordinátor:Spojená škola internátna
Vranov nad Topľou