Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internacionalizácia škôl BSK
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060048
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30030 €
Sumár projektu:Projekt „Internacionalizácia škôl BSK“ predkladá konzorcium zložené z Bratislavského samosprávneho kraja a ôsmych gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – Gymnázium Alberta Einsteina, BA, Gymnázium Ivana Horvátha, BA, Gymnázium v Pezinku, Gymnázium Antona Bernoláka v Senci, Gymnázium Jána Papánka, BA, Gymnázium Karola Štúra v Modre, Gymnázium Grösslingová, BA, a Stredná športová škola (pôvodne Športové gymnázium), BA. Všetky školy poskytujú vzdelávanie v študijnom odbore 7902 J 00 gymnázium, plus 2 z nich aj bilingválne štúdium a 3 gymnáziá poskytujú osemročné aj štvorročné štúdium a jedna škola je zameraná aj na športový manažment. Napriek rozsiahlej projektovej činnosti a iným aktivitám týchto škôl na národnej úrovni, medzinárodná dimenzia ich projektových činností nie je taká výrazná. Viaceré z týchto škôl sa zatiaľ nezapojili do programu Erasmus+, aj keď majú skúseností z predchádzajúceho Programu celoživotného vzdelávania, predovšetkým s programom Comenius. Na základe snahy, požiadavky a najmä potreby týchto škôl rozšíriť svoje medzinárodné aktivity vzniklo konzorcium, ktoré predkladá projekt zameraný na podporu a rozvoj internacionalizácie a medzinárodnej projektovej spolupráce. Tento projekt je zameraný predovšetkým na internacionalizáciu členov konzorcia a podporu a rozšírenie medzinárodnej projektovej činnosti členov konzorcia. Zámerom predkladaného projektu je umožniť prvý krok a získať skúsenosť z účasti z medzinárodnej spolupráce aj tým školám, ktoré nemajú žiadne alebo len malé skúsenosti, zapojiť sa do medzinárodnej projektovej činnosti, zúčastniť sa na medzinárodnom projekte a získať priamu aj keď krátkodobú skúsenosť z medzinárodnej projektovej aktivity. Hlavnými cieľmi tohto projektu je, aby sa účastníci tohto projektu a medzinárodnej mobility zúčastnili mobility do zahraničí, ktorá bude prioritne zameraná na internacionalizáciu, projektovú spoluprácu, prípravu a realizáciu medzinárodných projektov a projektových aktivít, ale taktiež na riadenie projektu a projektového tímu. Účasťou na tomto type medzinárodnej mobility účastníci získajú skúsenosti a kompetencie v oblasti projektovej spolupráce, dozvedia sa o pozitívach a nástrahách takejto spolupráce a budú sa môcť pripraviť na projektovú činnosť a na vypracovanie a realizáciu projektu. Zároveň posilnia svoje jazykové schopnosti, získajú nové kontakty, ktoré budú môcť využiť aj v budúcnosti v oblasti projektovej spolupráce. Taktiež získajú skúsenosti práce v medzinárodnom tíme, keďže ide o nadnárodnú mobilitu vo forme štruktúrovaných kurzov, ktorých sa zúčastnia účastníci aj z iných krajín EÚ, resp. krajín, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+. V projekte je plánovaných 15 medzinárodných mobilít, z toho 6 mobilít zameraných na internacionalizáciu a ako otvoriť svoju školu medzinárodnej spolupráci a 9 mobilít je zameraných na projektový manažment, prípravu, realizáciu a vyhodnotenie projektu. Cieľovými krajinami sú Taliansko, Belgicko, Fínsko, Portugalsko a Španielsko. Očakávanými výstupmi projektu je, že účastníci mobility získajú vedomosti, schopnosti a kompetencie v oblasti medzinárodnej spolupráce, projektovej činnosti, získajú motiváciu ako pre medzinárodnú spoluprácu tak aj pre projektové činnosti a projektovú spoluprácu nie len na národnej ale najmä na medzinárodnej úrovni. Na základe absolvovania medzinárodných mobilít a získania zručností v oblasti internacionalizácie a projektovej spolupráce členovia konzorcia začnú pripravovať a realizovať projekty na medzinárodnej úrovni, predovšetkým so zameraním na program Erasmus+, a týmito projektovými aktivitami v dlhodobom horizonte prispejú k ďalšiemu rozvoju školy, jej modernizácii, internacionalizácii, začnú postupne zavádzať rôzne nové metodiky do vyučovacieho procesu, začnú používať IKT vo vzdelávaní a budú posúvať svoju školu vpred. Súčasne sa zúčastnia výmeny príkladov dobrej praxe s budúcimi projektovými partnermi a začnú sa bližšie venovať aj problematike zvýšenia kvality vo vzdelávaní.
Koordinátor:Bratislavský samosprávny kraj
Bratislava