Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060058
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:26430 €
Sumár projektu:Základná škola Moskovská 2 v Banskej Bystrici poskytuje vzdelanie žiakom na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. Školu navštevujú deti z rôzneho sociálneho a kultúrneho prostredia, rodinného zázemia a s rôznymi záujmami. Chceme byť školou reagujúcou na potreby a záujmy našich žiakov, poskytujúcou kvalitné vzdelanie pedagógom v širšom európskom kontexte. Uvedomujeme si potrebu odovzdania kvalitného vzdelania žiakom a našu zodpovednosť pri formovaní ich postojov, kompetencií a osobnosti ako budúcich európskych občanov. Vzdelávací program školy sme postavili na rozvoji kľúčových kompetencií žiakov a profilácii na environmentálnu výchovu a anglický jazyk. Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií manažmentu školy a učiteliek environmentálnej výchovy a anglického jazyka. Cieľom projektu je: - zvýšiť úroveň kvality práce vedúcich pracovníkov v oblasti školského líderstva, plánovania rozvoja školy, kontrolných a hodnotiacich procesov, v oblasti vytvárania podmienok pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v oblasti motivácie ľudí a komunikácie so žiakmi, rodičmi a širšou verejnosťou, - zvýšiť kvalitu vyučovania profilových predmetov environmentálna výchova a anglický jazyk, a to rozvojom kompetencií pedagógov, inšpiráciou príkladmi dobrej praxe, implementáciou inovatívnych metód a aktivít do vyučovania a vytvorením spolupráce v medzinárodnom kontexte. Projekt zahŕňa 12 mobilitných aktivít reflektujúcich potreby a ciele školy. Učiteľky absolvujú kurzy vo Veľkej Británii, Holandsku, na Malte a v Taliansku. Plánované aktivity „School development and quality enhancement in primary and secondary school“ and „How to communicate with parents and expert conflict management“ sú zamerané na rozvoj kompetencií vedúcich pracovníkov školy, aktivity „Including and motivating difficult students and those who seem unteachable“ a „SEN – teacher and teaching assistant cooperation“ sa sústredia na rozvoj kompetencií učiteliek v oblasti riešenia výchovných problémov, zabezpečenia individuálneho prístupu k žiakovi prostredníctvom spolupráce s pedagogickým asistentom, aktivity „Education for environment and sustainable development“ a „Environment, climate change and human rights“ poskytujú účastníčkam aktuálne poznatky z výskumov holandskej univerzity v oblasti životného prostredia a spôsoby ich implementácie do edukačného procesu. Aktivity „Creative methodology for using ICT in the English Classroom“, „Teaching English through multiple intelligences, CLIL – methodology and ICT tools for teachers working with CLIL“, „The playground classroom language teaching methodology for primary school“, „Special educational need and inclusive education", "Language and Methodology for teachers of English“ sa sústreďujú na učiteľky anglického jazyka, rozvoj ich kompetencií a zavedenie inovatívnych metód do vyučovania anglického jazyka s cieľom reflektovať individuálne potreby a zvýšiť štandard vyučovania tohto predmetu. Od účasti na projektových mobilitách očakávame podporu profesijného rastu participantiek obohatenú o vzdelávanie v európskom kontexte. Očakávame, že preškolením pedagógov, získaním a rozvojom kompetencií zvýšime úroveň vyučovania profilových predmetov školy. Predpokladáme, že posilnením a zefektívnením vyučovania anglického jazyka do projektov zapojíme aj žiakov, ktorí o anglický jazyk neprejavovali doposiaľ záujem alebo v ňom dosahovali slabé výsledky. Veríme, že rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom metódy CLIL umožní do projektov zapojiť aj žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Predpokladáme, že prostredníctvom portálu eTwinning a medzinárodných mobilít v budúcnosti budeme schopní iniciovať a realizovať environmentálne projekty a aktivity zamerané na ochranu ohrozených živočíšnych a rastlinných druhov Európy a sveta. Očakávame, že vzdelávacími aktivitami v Holandsku učiteľky rozšíria a aktualizujú svoje poznatky a naučia sa organizovať aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. Očakávame, že sa manažment školy inšpiruje príkladmi praxe škôl v zahraničí a novými poznatkami a nadobudnutými zručnosťami pozitívne ovplyvní rozvoj školy a zabezpečí kvalitu vzdelávania, ktoré škola poskytuje. Z dlhodobého hľadiska predpokladáme vyššiu motiváciu pedagógov školy k vzdelávaniu na medzinárodnej úrovni, zapojenie sa do spolupráce so školami v zahraničí a angažovanie čo najväčšieho počtu žiakov do medzinárodnej spolupráce. Predpokladáme, že do aktivít školy zapojíme aj širšiu verejnosť, čím prispejeme k osvetovej činnosti v oblasti ochrany životného prostredia a okolia, v ktorom žijeme. Očakávame, že kvalita vzdelania, ktoré poskytneme žiakom v oblasti environmentalistiky a anglického jazyka im rozšíri možnosti uplatnenia sa v budúcom štúdiu a na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Koordinátor:Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica
Banská Bystrica