Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávanie a odborná príprava budúcich lodníkov v podmienkach spoločného európskeho trhu práce
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060070
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10040 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola dopravná poskytuje formálne vzdelanie žiakom vo veku od 15 do 21 rokov a celoživotné OVP. Počet žiakov je 208 a počet pedagogických zamestnancov je 20. Škola je orientovaná na vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti služieb v segmente dopravy, autoopravárenstva a logistiky. V Slovenskej republike ako jediní od školského roku 2019/2020 ponúkame učebný odbor 3766 H lodník. Od roku 1993 tento odbor nebol v ponuke žiadnej školy v SR. Na základe potrieb trhu práce a v dôsledku nedostatku lodníkov sme znovu obnovili učebný odbor 3766 H lodník. Zavedením nového odboru je potrebné vypracovať aktuálny Školský vzdelávací program v súlade s požiadavkami zamestnávateľov a súčasnými trendami vo vzdelávaní. Prieskumom vzdelávacích inštitúcií sme zistili, že štruktúrovaný kurz lodník je na Industrijsko-obrtnicka skola Pula. Táto škola je našim osvedčeným projektovým partnerom a zároveň dlhoročne poskytuje vzdelanie v odbore lodník nielen pre vnútrozemskú, ale aj morskú dopravu. Zriadila a rozvíja Národné centrum pre robotiku. Cieľom projektu je, na základe skúseností získaných z kurzu pre učiteľov odborných predmetov realizovať implementáciu získaných vedomostí do odbornej prípravy a vzdelávania. Chceme posilniť medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v oblasti vzdelávania lodníkov. Plánujeme účasť 6 učiteľov odborných predmetov do partnerskej organizácie v Pule. Učitelia absolvujú dva moduly 5 dňového školenia Lodný mechanik a Lodník s cieľom získať najnovšie poznatky v oblasti lodných technológií a lodnej legislatívy potrebnej pri výkone povolania lodník. Zoznámia sa s najmodernejšími učebnými materiálmi a materiálnotechnickým vybavením lodného servisu a nákladného prístavu, odborných učební, laboratórií a dielní. Zlepšia si odborné kompetencie a praktické zručnosti v oblasti učebného odboru lodník. Učitelia získajú pri práci nové odborné kompetencie a praktické zručnosti pri práci s rôznymi technickými zariadeniami. Školenie prispeje k tvorbe aktuálneho Školského vzdelávacieho programu odboru Lodník a inovácii výučby odborných predmetov skupiny 24 a 37. Propagácia projektu, aktivít a dopadov bude na webovej stránke školy, sociálnych sieťach, iných multimediálnych prostriedkoch.
Koordinátor:Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
Bratislava