Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Duálne vzdelávanie v podmienkach Bratislavského regiónu
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060075
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17560 €
Sumár projektu:Projekt“ Duálne vzdelávanie v podmienkach Bratislavského regiónu“ predkladá konzorcium zložené z Bratislavského samosprávneho kraja a štyroch stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu v oblasti služieb – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Stredná odborná škola beauty služieb, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb a SOS Hotelových služieb a obchodu. Všetky tieto školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania a poskytujú ho v niektorých odboroch v spolupráci so zamestnávateľmi. Tento projekt je zameraný práve na systém duálneho vzdelávania a učenie sa na pracovisku, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálnou problematikou vo svete vzdelávania nie len v Európe ale aj na Slovensku. Cieľom projektu je poskytnúť pedagogickým a odborným pracovníkom na stredných odborných školách, ktoré sú zapojené do projektu, možnosť ďalšieho vzdelávania v tejto problematike, nadobudnúť nové vedomosti, zručnosti i skúsenosti s duálnym vzdelávaním a organizáciou učenia sa na pracovisku, vymeniť si s kolegami zo zahraničia príklady dobrej praxe a tým pomôcť školám napredovať a skvalitniť poskytované duálne vzdelávanie a následne ho rozšíriť a poskytovať aj v iných odboroch, ktoré poskytujú. V rámci projektu plánujeme realizovať celkovo 8 medzinárodných mobilít, kedy 1-2 pedagogickí a odborní pracovníci za člena konzorcia sa zúčastnia na mobilite zameranej na systém duálneho vzdelávania a učenie sa na pracovisku. Mobilita bude taktiež zameraná na oboznámenie sa s fungovaním systému duálneho vzdelávania v Taliansku a s aktuálnymi trendmi v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v Európe. Očakávanými výsledkami sú predovšetkým lepšie chápanie duálneho vzdelávania a učenia sa na pracovisku, zvýšenie kvality poskytovaného odborného vzdelávania a prípravy, zvýšenie počtu žiakov zapísaných do systému duálneho vzdelávania a rozvoj medzinárodnej projektovej činnosti zameranej na odborné vzdelávanie a prípravu na školách, ktoré sú členmi konzorcia.
Koordinátor:Bratislavský samosprávny kraj
Bratislava