Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inšpirovaní Európou
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060076
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8500 €
Sumár projektu:1. Kontext projektu Pred vypracovaním tejto prihlášky sme prostredníctvom SWOT analýzy určili silné a slabé stránky našej školy, možnosti i prípadné úskalia jej ďalšieho rozvoja. Na základe toho sme vypracovali Európsky plán rozvoja našej školy. Nadviazali sme tiež na Európsky plán rozvoja v predchádzajúcom projekte Erasmus+ KA1 (2014-15), čím sme chceli zabezpečiť kontinuitu a premyslenosť rozvoja našej inštitúcie. V rámci Európskeho plánu rozvoja našej školy sme stanovili nasledovné ciele: - kontinuálny profesijný a osobnostný rast učiteľov - zlepšenie motivácie a tvorivosti učiteľov, prevencia syndrómu vyhorenia - zlepšenie motivácie a tvorivosti žiakov, rozvoj osobnosti žiakov - zvýšenie kreditu školy, jej zatraktívnenie a zvýšenie záujmu o štúdium na našej škole - implementácia moderných, netradičných, inovatívnych vyučovacích metód a prístupov k žiakom - zakomponovanie prvkov kultúry do vyučovania cudzích jazykov - internacionalizácia školy - kontakt a výmena skúseností s učiteľmi z iných európskych krajín, spoznanie ich vzdelávacieho systém, kultúry, atď. Zároveň rozvoj ďalšej spolupráce v rámci spoločných medzinárodných projektov, školských partnerstiev alebo iných spoločných aktivít, z čoho budú profitovať študenti ako aj ostatní učitelia školy. V tomto zmysle sa chceme zamerať aj na propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí. - spoznať vzdelávací systém iných európskych krajín a implementovať moderné, efektívnejšie prístupy vo vzdelávaní našich študentov - prostredníctvom premyslených diseminačných aktivít zlepšovať spoluprácu s inými školami a inštitúciami z nášho regiónu, čím sa zvýši kredit školy ako modernej európskej inštitúcie 2. Ciele projektu Názov "Inšpirovaní Európou" vystihuje zmysel a podstatu predkladaného projektu. Chceme, aby sa naša škola stala modernou vzdelávacou inštitúciou, ktorá dokáže reflektovať potreby spoločnosti a prípravy na povolanie. Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa učitelia neustále vzdelávali a zvyšovali svoju odbornosť a pedagogické zručnosti, z čoho potom môžu profitovať nielen ich žiaci, ale celá škola a spoločnosť. Stanovili sme si nasledovné ciele projektu: - skvalitnenie vzdelávania v našej škole - implementáciou moderných vyučovacích metód a prístupov, zlepšením jazykových kompetencií učiteľov - profesijný a osobnostný rast učiteľov, zvýšenie ich motivácie, kreativity a eliminovanie prejavov syndrómu vyhorenia - zlepšenie motivácie a študijných výsledkov žiakov, získanie kľúčových kompetencií potrebných pre ich ďalší profesijný rast a uplatnenie v praxi (motivácia, kreativita, zodpovednosť, komunikácia...) - internacionalizácia školy - spolupráca s európskymi školami a ďalšími medzinárodnými inštitúciami (rozvoj spolupráce formou spoločných partnerstiev, online komunikácie medzi učiteľmi / žiakmi..., výmena informácií, skúseností) - zvýšenie kreditu školy - medzinárodnou spoluprácou, účasťou na vzdelávacích aktivitách v zahraničí, implementáciou nových vyučovacích metód a diseminačnými aktivitami, ktoré budeme realizovať v zmysle šírenia získaných vedomostí a zručností, napr. na pracovných stretnutiach s učiteľmi z iných škôl regiónu, otvorené hodiny, príspevky do regionálnych novín... 3. Účastníci vzdelávacích aktivít Vopred sme si stanovili kritériá pre výber zamestnancov, ktorí sa zúčastnia mobilít. Ide najmä o ochotu pracovať na sebe, zdokonaľovať svoje pedagogické zručnosti a jazykové kompetencie... Plánujeme vyslať učiteľov, ktorí spĺňajú uvedené kritériá, na 4 štruktúrované kurzy. 4. Opis plánovaných aktivít - príprava na mobility v zahraničí (vyplnenie prihlášky a dotazníka, štúdium odbornej literatúry, organizačné zabezpečenie cesty, ubytovanie, poistenie...) - aktívna účasť na mobilitách v zahraničí : 1. Nové iniciatívy vo vyučovaní a učení a manažment triedy (UK, Bath) 2. Mäkké zručnosti (Írsko, Dublin) - diseminácia získaných vedomostí a skúseností, ich implementácia do praxe - diseminácia bude realizovaná na pracovných stretnutiach s kolegami z našej školy, ale i ďalších škôl a inštitúcií z nášho regiónu, realizovaním otvorených hodín, workshopov, ako aj príspevkami do regionálnych novín a na internetovú stránku školy 5. Očakávané výsledky Očakávame, že získané vedomosti a skúsenosti budú prospešné nielen pre účastníkov mobilít, ale i pre žiakov a ostatných učiteľov. Veríme, že účasť na mobilitách prispeje k profesijnému a osobnostnému rozvoju učiteľov, skvalitní edukáciu a motiváciu žiakov, ako i motiváciu kolegov zapájať sa projektov v rámci celoživotného vzdelávania, čím sa zvýši kredit celej školy. Očakávame, že účastníci mobilít budú motivovať žiakov k štúdiu cudzích jazykov a poskytnú im zručnosti potrebné na trhu práce. 6. Potencionálny dlhodobý dopad Predkladaným projektom by sme chceli prispieť k skvalitneniu vzdelávania v našej škole a rozvíjať spoluprácu s inými európskymi školami formou rôznych projektov. Veríme, že naša škola sa stane modernou Európskou vzdelávacou inštitúciou, ak budeme "Inšpirovaní Európou."
Koordinátor:Gymnázium Partizánske
Partizánske