Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interkulturalita a nová metodika pre školu 21. storočia
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060088
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13855 €
Sumár projektu:Otázky globalizácie, internacionalizácie a multikulturity sa stávajú prioritnými otázkami Európy 21.storočia a školy musia na tento fakt reagovať, pretože množstvo absolventov po ukončení štúdia na strednej škole odchádza žiť a pracovať do zahraničia, kde sa stretávajú s ľuďmi z rozličných krajín a vierovyznaní. Preto sme náš projekt - Interkulturalita a moderné metódy pre školu 21. storočia, zamerali na podporu efektívneho vyučovania v multikultúrnych a inkluzívnych triedach. Našu pozornosť sme venovali vývoju špecifických metód pre študentov z rôznych etnických a náboženských skupín, ktorí sa stávajú súčasťou našich tried, ako aj rómskych študentov, takisto ako aj študentov so špeciálnymi potrebami, kde sa snažíme nájsť pozitívny a inkluzívny postoj. Naši študenti každoročne odchádzajú na niekoľkomesačné stáže, kde pracujú v medzinárodných kolektívoch a musia chápať otázky sociálnej, kultúrnej a náboženskej diverzity. Snažíme sa preto vytvárať vzdelávacie prostredie, ktoré podporuje multikultúru, inklúzu a individuálne potreby študentov, kde má každý príležitosť uspieť. Naša škola takisto kladie dôraz na jazykovú prípravu študentov štúdijných aj učebných odborov. Prioritou našej školy je hlavne zvýšenie zamestnateľnosti našich žiakov na domácom aj európskom pracovnom trhu, keďže prievidzký okres patrí medzi regióny s najvyššou nezamestnanosťou absolventov stredných škôl v rámci Trenčianskeho kraja. Zvyšovanie kľúčových kompetencií všetkých učiteľov je preto dôležité pre dosiahnutie stanovených cieľov a prispieva k rozvoju školy. Naši učitelia zabezpečujú vzdelávanie širokej škále žiakov, medzi ktorými sú aj žiaci so špeciálnymi edukačnými potrebami - ŠVVP, SZP, kde sa pomocou inklúzie v triedach snažíme týmto žiakom vychádzať v ústrety prostredníctvom vytvárania vzdelávacej skúsenosti tak, aby sa aj oni dokázali zapojiť do medzinárodných projektov typu Mobilít a pripraviť ich na budúce povolanie v podmienkach konkurenčného prostredia Európskeho trhu práce. POČET A PROFIL ÚČASTNÍKOV : Projektu sa zúčastnia 8 zamestnanci školy z toho 5 sú učitelia jazykov, ktorí sa zúčastnia štruktúrovaných kurzov a 3 vedúci pracovníci, ktorí navštívia partnerskú školu v Daugavpils, v Lotyšsku. Štrukturované kurzy : INTERCULTURALITY AT SCHOOL - Berlín, Nemecko, CREATIVITY AS A KEY COMPETENCE, a SPICE UP YOUR TEACHING IDEAS - Malta, AUFFRISCHUNGSKURS : METHODEN & SPRACHE a DEUTSCHKURSE FUR DEN BERUF-Nemčina pre hoteliérov-Regensburg, Nemecko. HLAVNÉ CIELE projektu budú: podporiť rozvíjanie sociálnej inklúzie so zameraním na žiakov rôzneho kultúrneho a náboženského prostredia, aj na žiakov so ŠVVP, SZP, zvýšiť informovanosť žiakov o iných kultúrach a krajinách, o hodnotách krajín EÚ, pomôcť uvedomiť si zmysel európskeho občianstva a identity, zatraktívnenie učiteľského povolania, posilnenie profilu riadiacich pracovníkov, zvýšenie ich manažérskych a projektových zručností, vytvorenie siete medzinárodných partnerských inštitúcií s cieľom projektovej spolupráce, výmeny skúseností a osvedčených postupov, akceptovanie a prijímanie rôznych vyučovacích techník z európskych krajín inšpirácie v súlade so slovenskými normami, odhaľovanie európskych hodnôt, porovnanie a začleňovanie týchto vyučovacích techník do nášho vzdelávacieho programu a tým zvýšiť úroveň vyučovania na našej škole, porovnanie vyspelých európskych školských systémov a vytváranie partnerstiev medzi školami, pomocou nových metód, foriem, materiálov a IKT technológií získať nadstavbu k existujúcemu portfóliu učebníc anglického a nemeckého jazyka, zvýšenie kvality vo výučbe prostredníctvom zvýšenia kvalifikácie učiteľov pri príprave študentov pre prax a praktický život, podporiť motiváciu zamestnancov v zapájaní sa do ďalších projektov, odborných súťaží, ktoré budú zamerané na prepojenie teórie s praxou, podporiť sebavedomie učiteľov, a tým podporovať rozvoj kvalitného celoživotného vzdelávania. DOPAD A PRÍNOS: Manažment školy si uvedomuje potrebu čoraz väčšej inklúzie a intrenacionalizácie na škole. Preto sa svojimi krokmi snaží prispieť k tomu, aby si učitelia aj žiaci zvyšovali svoje európske aj multikultúrne povedomie, snažili sa byť aktívnymi európskymi občanmi zvyšovať ich toleranciu k iným národom, ale zároveň si chrániť národnú identitu a kultúrne dedičstvo. Takisto si uvedomuje, že len kvalifikovaní, odborne zdatní učitelia, ktorí získavajú nové zručnosti, kompetencie, oboznamujú sa s novými metódami a formami, môžu byť prínosom pre školu v odovzdávaní kvalitných a moderných vedomostí, čo pomôže pripraviť kvalifikovaných a odborne zdatných študentov, čo samozrejme povedie k celkovej modernizácii výučby na škole. Takisto je potrebné získavať medzinárodné kontakty a partnerov pre budúce projekty. Kvalita školy, kvalita pedagogických pracovníkov, kvalita vzdelávacieho procesu a možnosť uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce sú tými najlepšími ukazovateľmi rozvoja školy. Profitovať budú všetci- učitelia, žiaci aj okolie.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Prievidza