Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP,
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060109
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:Spojená škola internátna v Lučenci je základná škola, ktorá poskytuje vzdelávanie v súlade so vzdelávacím programom a osnovami bežných ZŠ . Jej organizačnou zložkou je aj Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna. V škole pracuje 100 pedagogických zamestnancov a vzdeláva sa 187 žiakov v prípravnom až 9.ročníku. Sú to žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Školská úspešnosť týchto detí je ovplyvnená mnohými faktormi- konkrétnymi ťažkosťami detí, vzťahom ku škole, vnútornou motiváciou, ale tiež osobnosťou a prístupom učiteľa. Náš projekt s názvom "Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so ŠVVP" je zameraný na učiteľa a žiaka. Jeho hlavným cieľom je snaha, ale aj nevyhnutnosť skvalitnenia vyučovania cudzích jazykov na škole. Pobytom v anglicky hovoriacom prostredí chceme dosiahnuť zlepšenie jazykového prejavu vyučujúcich a následne aj žiakov, poznanie kultúry, zvykov a tradícií danej krajiny. Realizovaním projektu zlepšíme profesijné kompetencie vyučujúcich, skvalitníme vyučovanie cudzieho jazyka u žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami učenia a poruchami aktivity a pozornosti. Definované oblasti zlepšenia korešpondujú s výstupmi vybraných kurzov na Bell Educational Services Ltd v Cambridge. Štruktúrovaných kurzov " Kreativita v triede" a " Jazyk a metodológia u mladších žiakov" sa zúčastnia dvaja pedagogickí zamestnanci, ktorí boli vybraní na základe ich kvalifikácie a pracovného zaradenia. Sú to špeciálni pedagógovia, majú Osvedčenie o vzdelaní v anglickom jazyku, prejavili záujem o ďalšie vzdelávanie touto formou, chcú rozvíjať svoje pedagogické schopnosti a získavať nové skúsenosti. Ich cieľom je tiež pomáhať druhým pedagógom pri rozvíjaní profesijných kompetencií, žiakom pri osvojovaní si cudzieho jazyka a tak prispieť k celkovému rozvoju školy a zvýšeniu kvality nami poskytovaných služieb. Očakávané výsledky a dlhodobé prínosy: Učitelia získajú nové informácie, vedomosti, podnety pre svoju prácu. Rozšíria si obzor o nové trendy vzdelávania, zlepšia si jazykové kompetencie. Získajú skúsenosti, nadviažu kontakty, partnerstvá s kolegami z iných európskych krajín. Získané skúsenosti využijú pri zvyšovaní svojej kvalifikácie. To všetko prispeje k ich osobnému rastu a skvalitneniu pedagogickej činnosti. Optimizmus, nadšenie pre aplikáciu nových postupov práce, radosť z učenia ovplyvní zároveň aj žiakov. Žiaci sa budú učiť ľahšie, hravým spôsobom, ich vedomosti budú trvalejšie. Aplikovaním metód a foriem práce podporujúcich aktívne zapojenie žiakov do vyučovania sa zlepšia ich výchovno-vzdelávacie výsledky, To pomôže ich lepšej adaptácii po preradení na bežné ZŠ. Získané materiály budú poskytnuté všetkým kolegom. Skvalitní sa tým nielen vyučovanie cudzieho jazyka na škole, ale aj vyučovanie ďalších predmetov. Vypracovaný interný metodický materiál bude k dispozícii začínajúcim i skúseným pedagógom. To všetko prispeje k šíreniu dobrého mena pedagógov i celej školy . Naše aktivity budú zamerané aj na propagáciu projektu, jeho výsledkov, prezentáciu školy a programu Erasmus+. Pravidelne budeme zverejňovať priebeh a realizáciu aktivít na webovej stránke školy, v priestoroch školy, na podujatiach pre rodičov i verejnosť. Na učiteľskom portáli "Zborovňa" poskytneme materiály, ktoré pomôžu pedagógom na iných školách v rámci Slovenska pri každodennej príprave na vyučovanie. Článok v regionálnej tlači bude obsahovať informácie o úspešnom zapojení sa do programu, na propagáciu projektu, jeho výsledkov, propagáciu našej školy a výsledkov našej práce.
Koordinátor:Spojená škola internátna
Lučenec