Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S angličtinou to ide lepšie.
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060132
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6430 €
Sumár projektu:V súčasnosti sa od školy nevyžaduje len poskytovanie vedomosti, ale i poskytovanie zručnosti, ktoré sú potrebné pre ďalšie štúdium i reálny život žiakov. Naša základná škola sa snaží napĺňať tieto potreby a poskytnúť žiakom taký komplex kompetencií, ktoré im umožnia plnohodnotne sa včleniť do spoločnosti. Keďže jazykové kompetencie sú jedny z najdôležitejších kompetencií v súčastnosti, v tomto projekte sme sa zamerali práve na ne. Znalosť anglického jazyka nevyžadujú len stredné školy ale i väčšina zamestnávateľov. Je preto potrebné, aby žiaci v primárnom vzdelávaní dostali kvalitný základ v anglickom jazyku. Podľa štátneho vzdelávacieho programu štúdium anglického jazyka poskytujú všetky základné školy, no cieľom našej školy je prostredníctvom vysokej kvality pedagóga vniesť do edukačného procesu vnútornú motiváciu žiakov. Chceme, aby žiaci pochopili dôležitosť jazykových kompetencií, vedeli v jazyku komunikovať. Mobility sa zúčastnia dvaja pedagógovia primárneho vzdelávania, ktorí na škole vyučujú anglický jazyk. Profil účastníkov: - Riaditeľka základnej školy, ktorá študovala anglický jazyk v projekte :Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cuzdích jazykov. Ďalej sa vzdeláva a zapája sa do rôznych projektov. - Učiteľka anglického jazyka, ktorá študovala 1 rok v zahraničí. Je aktívna, zodpovedná a snaží sa rozširovať svoje vedomosti a zdokonaľovať sa v anglickom jazyku. Zapája sa do medzinárodných projektov cez E twinning. Je držiteľkou niekoľkých medzinárodných certifikátov kvality. Škola s kvalitnými pedagógmi získa lepší kredit, bude poskytovať kvalitné vzdelávanie a získa viac žiakov.
Koordinátor:Základná škola Dubová
Dubová