Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality výučby cudzích jazykov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060134
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7990 €
Sumár projektu:Základná škola v Krásne nad Kysucou je štátna plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá patrí počtom žiakov medzi väčšie školy nášho regiónu. Za dôležitý považujeme komplexný rozvoj žiakov, a preto je naším hlavným cieľom poskytnúť žiakom kvalitné vzdelávanie s kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí sa aktívne zúčastňujú vzdelávaní zameraných na zlepšenie edukačného procesu.Jedným z nich bude i prípadná účasť našich pedagógov na mobilitách v zahraničí, ktorá môže výrazne prispieť k plneniu nášho hlavného cieľa. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu výučby cudzích jazykov inovovaním a modernizovaním vyučovacieho procesu v súlade so súčasnými trendmi v oblasti vzdelávania a zlepšovania kvality vyučovania, a to na úrovni primárneho a nižšieho stredného vzdelávania. Ako ďalšie ciele sme si stanovili zvýšenie kvalifikácie, profesionálnych a jazykových kompetencií našich pedagogických zamestnancov absolvovaním ďalšieho vzdelávania za účelom získania nových skúseností z osvedčených postupov v tejto oblasti, nájdenia si partnerskej školy pre ďalšiu spoluprácu a v neposlednom rade i zviditeľnenie našej školy v európskom spoločenstve. Mobilného projektu sa zúčastnia 3 učitelia anglického a nemeckého jazyka, ktorí majú dlhoročné skúseností s výučbou cudzích jazykov na našej škole, sú ochotní ďalej sa vzdelávať, získavať nové skúsenosti a jazykové zručnosti, a tým zlepšovať kvalitu vyučovacieho procesu. Výber kurzov bol urobený efektívne a logicky tak, aby plnili požiadavky vyplývajúce zo stanovených cieľov projektu. Kurz: "Brush Up Your Teaching Skills (Secondary)" (september 2019) pre jedného účastníka - učiteľa anglického jazyka, je zameraný na lepšie pochopenie výučby jazyka a obohatenie predchádzajúcich vedomostí s využitím množstva praktických metód, nové oblasti vyučovacích metód a techník s využitím praktických ukážok, pomoc učiteľom vyjadriť ich vlastné vyučovacie metódy, kontext a rozvoj vyučovacích zručností, výmenu pedagogických informácií a vedomostí v multikultúrnej sfére a ďalší rozvoj jazykových zručností účastníkov. Kurz "The Playground Classroom (Primary) " (september 2019) je určený tiež pre jedného účastníka - učiteľku anglického jazyka, ktorého hlavnými cieľmi sú naučiť sa vytvoriť zábavne prostredie pre žiakov vyučujúcich sa cudzí jazyk, lepšie pochopiť výučbu jazyka na základe predchádzajúcich skúseností, vymeniť si navzájom pedagogické skúsenosti a vedomosti v multikultúrnej sfére a získať nové metódy, techniky s využitím nových technológií vo výučbe anglického jazyka. Kurz "Methology and Language (Secondary)" (november 2019) poskytujúci získanie nových metód a techník vo výučbe nemeckého jazyka súvisiacich, napr. s prácou s textom, obrázkami, gramatickými štruktúrami, atď., získanie schopnosti začleniť nové metódy zamerané na komunikáciu v jazyku do výučby nemeckého jazyka, nadviazanie nových kontaktov a vymieňanie si svojich skúseností s výučbou s ostatnými účastníkmi z iných krajín a zlepšenie jazykových zručností a kompetencií vo výučbe nemeckého jazyka, je určený pre posledného účastníka - učiteľku nemeckého jazyka. Jednotlivé aktivity projektu sú naplánované chronologicky a v logickej nadväznosti na základe termínu realizácie jednotlivých kurzov, začínajúc výberom účastníkov mobilít podľa vopred stanovených kritérií a samotných kurzov, ich registráciou, prípravou účastníkov až po samotnú realizáciu s následným monitorovaním účastníkov, zhodnotením výstupov a dopadov na našu školu. Celú organizáciu projektu zabezpečí koordinátor projektu v spolupráci s hostiteľskými organizáciami v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou mobilít. Po absolvovaní kurzov daní účastníci projektu oboznámia ostatných kolegov anglického a nemeckého jazyka, ale aj ostatných pedagógov s ich poznatkami a skúsenosťami a predstavia im nové trendy, metódy,techniky a formy, ktoré môžu využívať vo vyučovacom procese. Implementáciou nových vyučovacích metód a techník očakávame i plnenie ďalších potrieb a cieľov, ktoré sa týkajú žiakov v oblasti rozvoja ich jazykových zručností, zlepšenia ich výsledkov a zvýšenia ich motivácie učiť sa cudzí jazyk. Účasť na kurzoch okrem plnenia cieľov nášho plánu rozvoja školy tiež prispeje k zviditeľneniu sa školy v našom meste, v širšom okolí a čo je najdôležitejšie i v európskom spoločenstve. Pomôže nám zaradiť sa do siete moderných škôl, ktoré sa neustále snažia hľadať možnosti zlepšenia kvality výučby, výchovno-vzdelávacích výsledkov našich žiakov, a tým prispieť k celkovému rastu v budúcnosti.
Koordinátor:Základná škola Mládežnícka 1343
Krásno nad Kysucou