Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formovanie mladých ľudí v modernej základnej škole
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060142
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:28775 €
Sumár projektu:Naša škola má záujem pripraviť žiakov čo najlepšie na štúdium na stredných školách. Naša škola potrebuje zlepšiť jazykové kompetencie svojich učiteľov a na základe získaných skúseností učiteľov tí potom môžu predávať získané skúsenosti ďalej žiakom a to aj zručnosti v oblasti projektového manažmentu a interkultúrnych kompetencií. Na to, aby sme dosiahli tento hlavný cieľ, ktorým je úspešný mladý človek, musíme prejsť dlhú cestu školení, zmien, a tvrdej práce. To je dôvod prečo sa naša škola rozhodla pre tento projekt , ktorého hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávania na základnej škole. Realizáciou tohto projektu škola uspokojí tieto potreby: - zlepšia sa komunikatívne kompetencie učiteľov v anglickom jazyku, - učitelia získajú vedomostí o nových metódach a formách vyučovania nielen anglického jazyka, ale aj ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov, - zlepšia sa praktické zručnosti učiteľov pri používaní IT na vyučovaní, - učitelia získajú nové vedomosti v tom, ako pristupovať k nadaným či slabým žiakom, k žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a k žiakom z národnostných menšín žijúcich na Slovensku, - manažment našej školy odpozoruje spôsob riadenia a vedenia školy pomocou školských systémov, ktoré sú na zahraničných školách, - učitelia zvýšia interkultúrne povedomie nielen seba, ale následne aj svojich žiakov, - zvýši sa pochopenie pre rôzne, nielen európske kultúry a tradície, - škola získa kompetencie projektového manažmentu. Tieto potreby by mali byť uspokojené touto projektovou aktivitou - „job shadowing“. V rámci aktivity „job shadowing“ má škola v pláne navštíviť 4 zahraničné školy, ktoré sme si vybrali buď prostredníctvom portálu eTwinning alebo nám boli partneri odporúčení našou dlhodobou partnerskou školou. Týchto mobilít sa zúčastní 20 účastníkov našej školy. Prínos pre účastníkov mobilít spočíva v tom, že sa zdokonalia v komunikačných zručnostiach, ale najmä v tom, že získaním kontaktov na iné európske základné školy dokážu tieto kontakty využiť na tvorbu ďalších projektov a na ďalšiu perspektívnu spoluprácu. Mobility poskytnú účastníkom množstvo adekvátnych informácií týkajúcich sa manažovania projektov, financovania a ich využitia pre ďalší rozvoj školy. Na danom projekte budú ochotní pracovať všetci účastníci projektu, budú mať dostatočné jazykové schopnosti, budú ochotní šíriť myšlienku multikulturalizmu medzi kolegami a medzi študentmi a v neposlednom rade budú ochotní zapojiť sa do realizácie zmien, ktoré máme v pláne na škole urobiť. Tento projekt bude prínosom pre nový a moderný prístup ku každému žiakovi, budú sa zvyšovať jeho jazykové kompetencie, zlepšia sa odborné zručnosti a zručnosti v oblasti IT, žiaci zvýšia svoje interkultúrne povedomie, a získajú nový pohľad na ich vlastný rozvoj osobnosti a ďalšie napredovanie. Do školského vzdelávacieho programu a následne do osnov jednotlivých predmetov budú implementované nové vedomosti o zahraničných školských systémoch, moderné metódy a formy vyučovania, nové prístupy ku predmetu a žiakovi. Realizáciou projektu dáme signál nielen pre miestne orgány, že sme škola, ktorej záleží na získavaní skúseností s cieľom zlepšiť odborné vedomosti zamestnancov, čím sa dosiahne vysoký stupeň vzdelania. Staneme sa príkladom pre iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré stále váhajú urobiť ten správny krok a zapojiť sa do programov Erasmus+.
Koordinátor:Základná škola
Vranov nad Topľou