Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angličtina je cesta k informáciám
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060143
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Sumár projektu:Žiaci i rodičia očakávajú v súčasnosti od školy niečo iné ako v minulosti. Ich požiadavky odrážajú potreby doby - vedieť komunikovať v cudzom jazyku, ovládať prácu s technológiami, prinášať nové nápady, vedieť robiť projekty a pod. Naša škola, v snahe byť modernou školou a školou pre reálny život, sa snaží splniť očakávania a odpovedať na požiadavky doby a očakávania svojich študentov. Chceme učiť kvalitne - teda moderne, príťažlivo a efektívne. Chceme vybaviť svojich žiakov kompetenciami potrebnými k tomu, aby sa dokázali bez problémov uplatniť v reálnom živote. Jazykové kompetencie sú tie, ktoré sú dnes v popredí a to z mnohých dôvodov. Absolventi s jazykovými zručnosťami sa dokážu ľahšie uplatniť v rámci pracovného trhu. Je nám ale jasné, že zmeny musia prebehnúť najprv u pedagógov - ak oni získajú nové kompetencie, ak budú ich metódy a formy práce súčasné, tak aj zručnosti odovzdané žiakom budú moderné, zodpovedajúce súčasnosti a využiteľné v budúcnosti. Naša škola už v minulosti úspešne realizovala projekty Erasmus+ zamerané na modernizáciu školy v oblasti technológií a inovatívnych metód, ktoré boli prínosom pre žiakov i pedagógov. Vyučovanie je atraktívnejšie pre žiakov a teda i efektívnejšie. Učitelia sú, podľa ich vlastných vyjadrení, istejší pri práci s IKT a sebavedomejší pri využívaní inovatívnych vyučovacích metód. Chceme teda logicky v tomto trende pokračovať a naďalej zvyšovať kompetencie našich učiteľov, aby vzdelávanie v našej organizácii dosiahlo európske dimenzie. Naši učitelia prekonali bariéry a obavy z elektronického prostredia. Realizácia výučby s využitím interaktívnej tabule, počítačov či tabletov je už v našej škole bežným štandardom i všetku dokumentáciu vedieme v elektronickej podobe. Intenzívne vnímame potrebu v začatých zmenách pokračovať. Inšpiráciu pre tieto zmeny chceme čerpať z príkladov dobrej praxe úspešných škôl na Slovensku ale i v zahraničí. Dobrá znalosť anglického jazyka je základným predpokladom k absolvovaniu medzinárodných konferencií, seminárov či školení, ktoré môžu byť cenným zdrojom inšpirácií a námetov pre prácu. Znalosť angličtiny je tiež predpokladom k realizácii medzinárodných projektov, ktoré môžu byť obohatením pre žiakov i pedagógov. Hlavným cieľom nášho projektu - Angličtina je cesta k informáciám - je zlepšenie komunikačných schopností pedagógov v anglickom jazyku. Toto chceme dosiahnuť vyslaním pedagógov na jazykové kurzy do Mayflower College Plymouth vo Veľkej Británii. Účastníci kurzov boli vybraní v súlade so strategickým plánom školy a s plánom kontinuálneho vzdelávania, na základe ich záujmu o projekt a na základe splnenia požiadaviek na účastníka vzdelávacích aktivít tak, aby sme obsiahli celé spektrum pedagogického zboru - teda vedenie školy, primárne aj sekundárne vzdelávanie. Absolvovanie kurzov bude základom ďalších aktivít- realizácia medzinárodných projektov, účasť na medzinárodných vzdelávacích podujatiach, výmena skúseností so zahraničnými partnermi, implementácia nových skúseností do Školského vzdelávacieho programu. Očakávaným výsledkom projektu je zvýšenie úrovne kompetencií pedagógov a tým aj úrovne vyučovacieho procesu a to nielen v oblasti jazykového vzdelávania, ale i v oblasti vyučovacích metód, informačných technológií, medzinárodnej spolupráce, tvorby projektov a v konečnom dôsledku i zlepšenie kvality školy. To sa v budúcnosti môže prejaviť v lepšej pripravenosti našich žiakov, vo zvýšení záujmu o našu školu a v zastabilizovaní našej školy v systéme škôl.
Koordinátor:Základná škola s MŠ Dolné Orešany
Dolné Orešany