Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Level Up - Plynulosť a rozvoj anglického jazyka pre pedagogických pracovníkov
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060147
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Sumár projektu:Kontext: Zúčastňuje sa Súkromná základná škola v Kechneci a Bell Campus z Cambridge. Ciele: Naše hlavné ciele vyplývajúce z EPR budú týmito kurzami splnené - zvyšovanie kľúčových kompetencií, IKT a jazykovej gramotnosti, komunikačné zručnosti, motiváciu zamesnancov, zvyšovať záujem o mimoškolské aktivity. Škola plánuje vyslať 4 učiteľov na štrukturované kurzy do zahraničia. Počet a profil účastníkov: Poslaní budú 4 účastníci na kurzy v Cambridge na 3 rôzne kurzy, všetko učitelia anglického jazyka a zároveň aj riaditeľka a zástupkyňa školy. Opis: Plánované aktivity nám hlavne prinesú širšie pochopenie podmienok a stratégií, v rámci ktorých sa tvorivosť vyvíja a ako učitelia môžu podporovať tvorivé myslenie v triede, schopnosť plánovať lekcie a vyučovať gramatiku, slovnú zásobu, výslovnosť a štyri zručnosti pri zapájaní a motivovaní spôsobov, rozvoj jazykových zručností a medzikultúrneho povedomia, príležitosť na získanie kontaktov z rôznych kultúr a prostredí, s ktorými môžeme zdieľať nápady a osvedčené postupy, zvýšenie znalostí o súčasnej vzdelávacej technológii a pedagogických princípoch a metodológách, lepšie kompetencie v anglickom jazyku. Ďalším vzdelávacím výstupom bude Europass mobility potvrdený hostiteľskou organizáciou. Kurzy: Creativity in the classroom, Educational Technology Today a Contemporary English budú absolvované v mesiaci august 2019. Opis očakávaných výsledkov: Tieto znalosti budeme aplikovať vo vyučovaní, vytvoríme fotodokumentácie zverejnené na web stránke, blogoch, časopisoch, budú sa konať workshopy, metodické dni a semináre. So žiakmi budeme zapojení do projektov cez portál eTwinning, Skype, Microsoft. Výsledky si overíme spätnou väzbou z dotazníkov, od lektorov, budeme viac využívať vybavenie školy ako interaktívnu tabuľu a PC, dostupných materiálov a materiály z kurzu. Dlhodobý prínos: Očakáva sa, že účastníci kurzu prinesú do svojej organizácie zefektívnenie vyučovania, z čoho budú mať prospech aj ich kolegovia, žiaci a celá škola. Očakávame zlepšené štúdijné výsledky žiakov, ich spokojnosť s výučbou a motiváciu, lepšie a pestrejšie využitie vyučovacích techník v triede. Poskytneme a vytvoríme dlhodobú spoluprácu s inými školami, jazykovou školou, Filozofickou fakultou, eTwinnigom, Microsoftom a Skypom.
Koordinátor:SZS Kechnec 13
Kechnec