Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology"
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060151
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19410 €
Sumár projektu:Názov projektu "PREDICT - Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology" napovedá, že naša škola sleduje technologický pokrok a snaží sa o efektívne využívanie najmodernejšej digitálnej technológie vo vyučovacom procese. Veľkou snahou školy je pripraviť žiakov na nároky a požiadavky zamestnávateľov pre potreby trhu práce. Kvalitné vyučovanie s využívaním IKT prinesie rozvíjanie kompetencií žiakov a poskytne im perspektívne východiská pre budúci profesionálny život. Uvedomujeme si, že žiaci sú najprogresívnejšou skupinou v oblasti adaptácie na IKT, pretože inklinujú ku všetkému novému a neboja sa experimentovať, ľahko absorbujú poznatky, a preto môžeme pri cielenej práci s nimi dosiahnuť značné úspechy. Nazdávame sa, že intenzívne a zmysluplné využívanie IKT vo vyučovaní motivuje žiakov k aktívnejšej práci, k väčšej kreativite, k tvorivému mysleniu a umožní škole ich lepšie pripraviť na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti a modernom trhu práce. Práve tieto skutočnosti nás motivovali k tomu, aby sme sa zapojili do tohto projektu a formulovali si hlavné ciele projektu. Pociťujeme potrebu rozvíjať kľúčové digitálne kompetencie učiteľov a žiakov a aplikovať nové inovatívne vyučovacie metódy s využitím IKT. Našou snahou je preto zintenzívniť využívanie IKT a dostupných softvérových riešení vo vyučovacom procese, ktoré budú slúžiť ako didaktický nástroj pri preberaní učiva, testovaní žiakov, tvorbe digitálneho obsahu predmetov a pod. Do projektu sme zapojili 9 učiteľov z rôznych predmetových komisií, ktorí si budú zdokonaľovať digitálne kompetencie a implementovať nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a znalosti v podmienkach školy. Spolu so zvoleným mentorom projektu, ktorý má predchádzajúce skúsenosti s prípravou a realizáciou európskych projektov, sme vybrali najlepšie kurzy a partnerov pre potreby našej školy. Účasť v projekte prinesie benefity nielen pre samotných učiteľov, ale v neposlednom rade budú z toho profitovať naši žiaci. Uvedomujeme si, že žiaci učiaci sa pomocou IKT sú motivovaní, čo prispieva k rozvíjaniu ich tvorivosti, schopnosti pracovať v tíme a efektívne využívať digitálne technológie pri riešení rôznych úloh a problémov. Implementácia IKT prináša aj impulz pre vedenie školy k obnoveniu stratégie školy, entuziazmus učiteľov a lepšie medzi predmetové vzťahy. O výsledkoch projektu budeme informovať učiteľov školy, rodičov našich žiakov a odbornú verejnosť. K tomu využijeme web stránku školy, sociálne siete, školský časopis, školskú ročenku, prezentáciu na dni otvorených dverí, nástenke v škole a články na portáli zriaďovateľa, workshopy a otvorené hodiny. Účastníci vzdelávaní si zlepšia vedomosti o iných európskych vzdelávacích systémoch, komunikačné schopnosti, zvýšia si interkultúrnu uvedomelosť a tieto poznatky zakomponujú do podmienok našej školy. Prínosom bude tiež nadviazanie spoluprácu a partnerstvo s ďalšími školami na európskej úrovni, pričom pomocou IKT je možná dlhodobá spolupráca v rôznych oblastiach. Účasť v tomto projekte bude veľkým prínosom k naplneniu cieľov našej školy v oblasti modernizácie vyučovania.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola stavebná - Epitoipari Szakkozepiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo
Žilina