Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe
Číslo projektu:2019-1-SK01-KA101-060154
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4180 €
Sumár projektu:Internacionalizácia školy je potrebná ako reakcia na globálne rozvojové trendy. Súčasné vzdelávacie systémy musia vychovávať kvalifikovanejších odborníkov s kompetenciami na využitie pozitív globalizácie a identifikáciu jej negatívnych dôsledkov. Vo vzdelávacích inštitúciách však majú najväčší vplyv na výsledky vzdelávajúcich sa osôb učitelia a lektori. Môžu inšpirovať vzdelávajúce sa osoby a pomôcť im nadobudnúť odbornejšie a relevantnejšie zručnosti. Plnia takisto kľúčovú úlohu v implementácii moderných metód výučby a vzdelávania, v podnecovaní kreativity a inovácií pri odbúravaní predsudkov. Pri napĺňaní Európskeho plánu rozvoja školy potrebujeme skvalitniť kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti projektového manažmentu a obohatiť členov projektového tímu o cenné vedomosti, zručnosti a kompetencie nevyhnuté k tvorbe kvalitných projektov v interkultúrnej dimenzii. Cieľ projektu Cieľom projektu je rozšíriť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a kompetencie účastníkov v jednotlivých etapách plánovania, organizovania, riadenia, hodnotenia, vyhodnotenia a diseminácie európskych projektov a vytváranie strategických partnerstiev v rámci európskeho priestoru, interkultúrne zdieľanie cenných skúseností, poznatkov, prezentácia školy, osobitostí, zvykov a tradícií Slovenska v medzinárodnom prostredí. Profil účastníkov Internou analýzou potrieb projektového tímu sme dospeli k záveru nevyhnutnej účasti dvoch pedagógov na seminári z dôvodu rozdelenia si zodpovedností a získania kompetencií v rámci projektového manažmentu. Výsledkom výberového konania sa stali dve členky projektového tímu školy, ktoré majú čiastočné skúsenosti s plánovaním a riadením projektov a majú záujem o osobnostný a profesijný rozvoj v oblastiach projektového manažmentu v interkultúrnej dimenzii. Opis aktivít Dve pedagogické zamestnankyne sa zúčastnia kurzu v Porte s názvom Projektový manažment výmenných interkultúrnych projektov v Európe, kde budú mať možnosť získať a prakticky trénovať zručnosti vyplývajúce z obsahu kurzu v autentickom multikultúrnom prostredí. Súčasťou kurzu aj priestor pre spoznávanie a zhodnotenie rozdielov multikultúrnej problematiky. Metodológia realizácie projektu Získané interkultúrne kompetencie budú implementované do výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom oboznámiť žiakov a umožniť žiakom spoznať multikultúru pre úspešnú adaptáciu sa na európskom a medzinárodnom trhu práce. Intenzita a inštitucionalizácia európskych projektov bude zabezpečená prostredníctvom nadobudnutých projektových manažérskych kompetencií účastníčok kurzu. Krátky opis výsledkov a predpokladaný dopad Účasťou na kurze sledujeme, po implementácii získaných vedomostí a skúseností, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, no najmä zapojenie školy do tvorby a realizácie medzinárodných projektov a tým zvýšiť počet mobilít žiakov a pedagogických zamestnancov za účelom ich ďalšieho vzdelávania a osobnostného rastu a tak podporiť stratégiu Národného programu celoživotného vzdelávania sa. V rámci odbornej poradenskej skupiny pomôcť a preukázať súčinnosť pri plánovaní a manažmente projektov vybranej základnej škole v regióne. V oblasti práce so žiakmi vytvárať vhodné podmienky pre žiakov na zapájanie sa do tvorby menších projektov s cieľom nadobudnutia kompetencií a zručností pre manažment daných projektov počas štúdia v škole a v ich ďalšom profesijnom rozvoji. Manažment školy si uvedomuje potrebu internacionalizácie školy a naučiť žiakov byť aktívnymi európskymi občanmi, zvyšovať ich európske a multikultúrne povedomie, toleranciu k iným národom, no zároveň si chrániť národnú identitu a kultúrne dedičstvo.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Čadca